Αρχική Eπικαιρότητα Εθνικές εκλογές 2019 – Προσοχή: Έτσι κρίνεται άκυρο ένα ψηφοδέλτιο (εγκύκλιος)

Εθνικές εκλογές 2019 – Προσοχή: Έτσι κρίνεται άκυρο ένα ψηφοδέλτιο (εγκύκλιος)

Από τις σχετικές συνταγµατικές διατάξεις και ρυθµίσεις της εκλογικής
νοµοθεσίας, αλλά και από τη νοµολογία του Εκλογοδικείου παλαιότερα και του Ανωτάτου Ειδικού ∆ικαστηρίου, συνάγεται ότι κατά την κρίση των ενστάσεων κατά του κύρους των ψηφοδελτίων, επιβάλλεται η αποφυγή κάθε υπερβολής.

Συγκεκριµένα, οι διατάξεις που προβλέπουν ακυρότητα των ψηφοδελτίων κατά την ψηφοφορία, πρέπει να εφαρµόζονται µόνο στις περιπτώσεις εκείνες, όπου σαφώς προκύπτουν ελαττώµατα, που βάσιµα µπορεί να θεωρηθεί ότι οδηγούν στην παραβίαση του απορρήτου της ψηφοφορίας.

Σύµφωνα µε το π.δ. 26/2012, ακυρότητα των ψηφοδελτίων υπάρχει:

Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και µερικά (άρθρο 70 παρ.3 του π.δ. 26/2012). 28

Σε περίπτωση αλλοίωσης του περιεχοµένου του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ.1 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που σηµειωθούν λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή
άλλα σηµεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ.2 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση λευκού ψηφοδελτίου µε διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αµφίβολο το περιεχόµενό του (άρθρο 74 παρ.6 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που λευκό ψηφοδέλτιο δεν έχει την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, την ηµεροµηνία της εκλογής και τη µονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου (άρθρο 74 παρ.7 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σηµειωµένα στίγµατα, σηµεία ή λέξεις, τα οποία θα κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσµατα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και, συνεπώς επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που περιέχει ο φάκελος (άρθρο 75 παρ.4 του π.δ .26/2012).

Εκτός από την ακυρότητα των ανωτέρω άρθρων το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή εάν:

α) εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα διαφέρει στο χρώµα απ’ αυτό που
χορηγήθηκε από το ∆ηµόσιο ή µε τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά στο χρώµα απ’ αυτά που γενικά χρησιµοποιήθηκαν

β) έχει σχήµα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 70

γ) δεν είναι ακριβώς σύµφωνο µε τους όρους των παραγράφων 2-6 του άρθρου 72

δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο µαζί µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασµού

ε) χρησιµοποιηθεί σε εκλογικό τµήµα άλλης εκλογικής
περιφέρειας και όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό,

στ) βρεθεί σε φάκελο που δεν πληροί τους όρους των διατάξεων των παρ.1 έως 3 του άρθρου 75 (άρθρο 76 του π.δ. 26/2012).

Επιπλέον, κρίνεται χρήσιµο να διευκρινιστεί ότι, δεν αποτελούν, κατά κανόνα, λόγο ακύρωσης από τις εφορευτικές επιτροπές, ήσσονος σηµασίας διαφορές των ψηφοδελτίων, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε:
• συνήθεις τυπογραφικές αβλεψίες
• ασήµαντες αποκλίσεις από τις οριζόµενες διαστάσεις (στις οποίες η σχετική 29 απόφαση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου»), αναπόφευκτες άλλωστε κατά την κοπή των φύλλων του χαρτιού
• απλές παραλλαγές της απόχρωσης ή της ποιότητας του χαρτιού
• ατέλειες στην κοπή των πλευρών και
• στίγµατα ή ξέσµατα, που επέφερε η εκτύπωση του µεγάλου όγκου των
ψηφοδελτίων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Προηγούμενο άρθροΕντοπίστηκε φυτεία με 772 δενδρύλλια κάνναβης στην Λακωνία
Επόμενο άρθροΜάχη σώμα με σώμα πελάτη πρακτορείου ΟΠΑΠ με ένοπλο ληστή στο Γαλάτσι (βίντεο)