Αρχική Ν. Αργολίδος Προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του Ξομβριού ποταμού στο Κιβέρι Αργολίδας

Προχωρούν οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του Ξομβριού ποταμού στο Κιβέρι Αργολίδας

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκηρύσσει, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 118/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου: «Αποκατάσταση παραρεμάτιας ζώνης Ξομβριού ποταμού», εκτιμώμενης αξίας 849.825,58 € (με ΦΠΑ). 
Το έργο αποτελείται από κατηγορίες εργασιών: Οδοποιίας με προϋπολογισμό 608.740,57 € και Ηλεκτρομηχανολογικά με προϋπολογισμό 76.602,65 € (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε.+Ο.Ε., απρόβλεπτα).

-Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 82915 καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.newargos.gr).

-Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10/6/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών η 14.00 μ.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 14/6/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

-Το σύστημα προσφοράς είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης ανά ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του τιμολογίου και του προϋπολογισμού (παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν.4412/2016). Η διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος (127/29-11-2017 (Β΄4534/21-12-2017) απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), Παράρτημα Β’ ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων κάτω των ορίων του Ν.4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

-Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά, σύμφωνα με το άρθρο 21 της διακήρυξης, φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών:

α) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.Ε.Π. που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά.

β) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, γ) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), δ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και ε) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων στ) Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ζ) Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/16.

-Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 13.706,00 €, με ισχύ τουλάχιστον 10 μηνών.

-Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

-Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.-ΣΑΕ572).

-Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Ο Δήμαρχος Άργους-Μυκηνών
Δημήτρης Καμπόσος

Προηγούμενο άρθροΑνδραβίδα: Με μαθήματα ψυχραιμίας «παλεύουν» τα Ρίχτερ – Κλειστά τα σχολεία
Επόμενο άρθροΑπέκλεισε πρόωρες εκλογές ο Παππάς «ανεξαρτήτως αποτελέσματος ευρωεκλογών»