Αρχική Ν. Αργολίδος Π.Αναγνωσταράς: Οι κάτοικοι του Αραχναίου αναζητούν τα χρήματα που τους αναλογούν από...

Π.Αναγνωσταράς: Οι κάτοικοι του Αραχναίου αναζητούν τα χρήματα που τους αναλογούν από το αιολικό πάρκο

Δεκάδες τα ερωτήματα που μας θέτουν οι κάτοικοι του Αραχναίου σχετικά με τη τύχη των χρημάτων που αποδίδονται στον Δήμο Ναυπλιέων από την λειτουργία του αιολικού πάρκου στην εν λόγω περιοχή.Αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για περιβαλλοντικές δράσεις και έργα τοπικής ανάπτυξης, κοινωνικής υποστήριξης σε περιοχές εντός των ορίων Αραχναίου.

Με δεδομένο ότι κανένα αξιόλογο έργο δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα εκεί οι κάτοικοι ευλόγως ρωτούν ποιο είναι το ποσό των χρημάτων αυτών, αν υπάρχουν στον ειδικό κωδικό δεσμευμένα ή αν όχι για ποιον σκοπό και γιατί χρησιμοποιήθηκαν; Ερωτήματα στα οποία μόνο ο κ. Κωστούρος μπορεί να δώσει απάντηση!Το ερώτημα μας το οποίο και δημοσιεύουμε παρακάτω, κατατέθηκε στις 17/4/2019 (αριθμ. πρωτ. 6857) προς τον Δήμο Ναυπλιέων και μέχρι σήμερα αναμένουμε απάντηση.

Με το άρθρο 25 παρ. Α1 του Ν. 3468/2006 όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 13 παρ. 8 Ν.4414/2016, ΦΕΚ Α 149/9.8.2016 και με το άρθρο 3 παρ.1 Ν.4585/2018,ΦΕΚ Α 216/24.12.2018 και ισχύει σήμερα ορίζεται ότι « Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Α.Π.Ε. και Υβριδικό Σταθμό επιβαρύνεται, από την έναρξη λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος…»Κατά την παράγραφο “Α3” του ίδιου άρθρου, όπως αναριθμήθηκε η παρ. Α2 και αντικαταστάθηκε ως ακολούθως με το άρθρο 7 παρ.3 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/4.6.2010 ορίζεται ότι «Τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος κατά την παράγραφο Α.1 παρακρατούνται από τη ΛΑΓΗΕ ΑΕ και, νια την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και αποδίδονται ως ακολούθως: (i) … (ii) … (iii) Το υπόλοιπο ποσό αποδίδεται κατά ποσοστό 80% στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε. και κατά ποσοστό 20% στον ή τους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο….”Και τέλος κατά την παράγραφο “Α4” του ίδιου άρθρου, όπως αναριθμήθηκε η παρ. Α3 και το πρώτο εδάφιο αυτής τροποποιήθηκε ως ακολούθως με το άρθρο 7 παρ.4 Ν.3851/2010,ΦΕΚ Α 85/4.6.2010 ορίζεται ότι

«Τα ποσά που αντιστοιχούν στο Ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (“Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”) και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά, σε ποσοστό 80%. για την εκτέλεση “περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και, σε ποσοστό 20%, στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού. Κατά την εκτέλεση και λειτουργία των έργων αυτών, με μέριμνα του οικείου Ο. Τ.Α. που εκτελεί τα έργα, αναρτάται ειδική σήμανση όπου αναγράφεται η προέλευση των σχετικών πόρων. Οι οικείοι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επομένου έτους, έκθεση υε τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το Ειδικό τέλος.»Επειδή, κατά τις ρητές επιταγές του ως άνω νόμου, ποσοστό 80% επί των ποσών που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος της παραγράφου Α.1 (αφαιρουμένων των ποσοστό των υπό στοιχεία “ΐ” και “ϋ” εδαφίων της παραγράφου “Α3”), αποδίδονται στον Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων που είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί Α.Π.Ε., εκ του οποίου ποσοστού (80%), ποσοστό αυτού 80%, διατίθεται υποχρεωτικά και αποκλειστικά για την εκτέλεση “περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός, τα δε ποσά αυτά εγγράφονται σε χωριστό κωδικό του προϋπολογισμού εσόδων του οικείου Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού (” Έσοδα από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας”).Επειδή εντός των δικαιοδοτικών ορίων της Τ.Κ. Αραχναίου του Δήμου Ναυπλιέων του Νομού Αργολίδας, λειτουργεί αιολικό πάρκο παραγωγής ενέργειας.Επειδή από την έναρξη λειτουργίας του ως άνω αιολικού πάρκου έως και σήμερα, εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχει εκτελεστεί καμία περιβαλλοντική δράση και έργα τοπική ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης σε περιοχή εντός του κοινοτικού διαμερίσματος Αραχναίου, όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας- αιολικό πάρκο.Επειδή περαιτέρω ως δημότες της Τ.Κ. Αραχναίου, δεν έχουμε καμία ενημέρωση σχετικά με τα ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό που αναλογεί στην Τοπική Κοινότητα Αραχναίου και τα οποία θα έπρεπε να έχουν αποδοθεί έμμεσα προς την τοπική κοινότητά μας, με την εκτέλεση έργων και δράσεων σ’ αυτήν.Μετά ταύτα παρακαλούμε. όπως μας γνωστοποιήσετε: α) Ποιο είναι το ποσό που έχει αποδοθεί από το “ΛΑΓΗΕ ΑΕ” ή και από τη “ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ” προς το Δήμο Ναυπλιέων και ποιο είναι το ποσό που δεν έχει εισέτι αποδοθεί και οφείλεται προς το Δήμο και αντιστοιχεί στο ειδικό τέλος της παραγράφου “Α.1” του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 από τη χρήση του λειτουργούντος έως σήμερα εντός των δικαιοδοτικών ορίων της Τ.Κ. Αραχναίου, αιολικού πάρκου.φ-, β) Από το αποδοθέν ή και οφειλόμενο αυτό ποσό, ποιο ποσό αντιστοιχεί στο ποσοστό, ίο οποίο υποχρεωτικά και αποκλειστικά έπρεπε να διατεθεί για την εκτέλεση “περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” σε περιοχές εντός των ορίων της Τ.Κ. Αραχναίου, όπου είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί το αιολικό πάρκο- σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.γ) Η εκτέλεση ποιων ακριβώς περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης, έχει πραγματοποιηθεί σε περιοχές εντός των ορίων της Τ.Κ. Αραχναίου, από το ανωτέρω ποσό, όπως ο Νόμος επιτάσσει και ποιο ήταν το ακριβές κόστος αυτών.δ) Η εκτέλεση ποιων ακριβώς περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης, έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί, σε περιοχές εντός των ορίων της Τ.Κ. Αραχναίου, από το ανωτέρω ποσό.ε) Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν αποδοθεί στο Δήμο Ναυπλιέων και δεν έχουν αναλωθεί ή δεν έχει αποφασιστεί να αναλωθούν από αυτόν αποκλειστικά για την εκτέλεση “περιβαλλοντικών δράσεων, έργων τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης” στην Τ.Κ. Αραχναίου, που έχουν αναλωθεί ή και που έχει ήδη αποφασιστεί να αναλωθούν.στ) Όπως μας χορηγήσετε αντίγραφα των εκθέσεων με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το Ειδικό τέλος, τις οποίες ο Δήμος Ναυπλιέων, υποχρεούτο να υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17/4/2019

Προηγούμενο άρθροΜήνυμα νίκης της ενωμένης και δυνατής Περιφέρειας έστειλε ο Τατούλης από την Κυπαρισσία (Εικόνες)
Επόμενο άρθροΣ.Μουρίκης: “Για μία νέα αναπτυξιακή και ελπιδοφόρα πορεία της Πελοποννήσου”