Αρχική Eπικαιρότητα Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης τα αναδρομικά ειδικών μισθολογίων

Απαλλάσσονται από την εισφορά αλληλεγγύης τα αναδρομικά ειδικών μισθολογίων

Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν σε όσους αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια του δημοσίου ενώ επεκτείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων στις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018.

Αυτά προβλέπονται μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Το νομοσχέδιο κυρώνει επίσης το συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας για την οικειοθελή παροχή της τελευταίας.

Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τις διατάξεις για τον αιγιαλό με τις οποίες εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για την περιβαλλοντική προστασία του αιγιαλού και της απόδοσής του στην κοινοχρησία με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης της ήπιας ανάπτυξης και της αειφορίας ενώ επιλύονται σοβαρά προβλήματα που έχουν καταγραφεί από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Επίσης με το νομοσχέδιο κυρώνεται η συμφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων.

Αναλυτικότερα, σε ειδικό κεφάλαιο του νομοσχεδίου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν:

– Την εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης όσων έλαβαν αναδρομικά ειδικών μισθολογίων με την παρακράτηση φόρου 20% που έχει προηγηθεί. Διευκρινίζεται ότι δεν προβλέπεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

– Παρατείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, εφόσον οι ιδιοκτήτες τους είναι κάτοχοι, εναλλακτικά, είτε Δελτίου Επανελέγχου είτε Έκθεσης Αυτοψίας είτε Πρωτοκόλλου Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτιρίου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που θα έχουν εκδοθεί έως 31/12/2019 (για το έτος 2018 το Δελτίο Επανελέγχου έπρεπε να έχει εκδοθεί μέχρι 28/2/2019). Επίσης, παρατείνεται η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

– Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το από 27/2/2019 νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας.

– Στον Κώδικα ΦΠΑ περιλαμβάνεται νέο άρθρο με ορισμούς για τα κουπόνια, τα οποία διακρίνονται σε κουπόνια «συγκεκριμένου σκοπού», όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών που αφορά το κουπόνι και ο ΦΠΑ που οφείλεται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες είναι γνωστά κατά το χρόνο έκδοσης του κουπονιού και, σε κουπόνια «πολλαπλών σκοπών», όταν πρόκειται για κουπόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού.Η φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιείται έναντι κουπονιών πολλαπλών σκοπών ορίζεται ρητά με διατάξεις του νομοσχεδίου για τις νέες ρυθμίσεις και ξεκινούν να ισχύουν από τη 1η Ιανουαρίου 2019. - Προβλέπεται φορολογικός συντελεστής 10% στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα από αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (του άρθρου 25 του ν 27/1975) καθώς και στα μπόνους που δίνουν στα στελέχη τους οι συγκεκριμένες εταιρείες.

– Καθορίζεται ως όριο της πλήρους έκπτωσης τόκων το ποσό των 3 εκατ ευρώ το οποίο εφαρμόζεται σε επίπεδο μεμονωμένης επιχείρησης λαμβανομένων υπόψη και των συναλλαγών της με εταιρίες του ίδιου ομίλου.

– Προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Απριλίου 2013 σχετικά με τις ευρωπαϊκές εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου καθώς και σχετικά με τα ευρωπαϊκά ταμεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Σχετικά με τον αιγιαλό και την παραλία το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων:

– Προβλέπει ειδικές διατάξεις για τα επείγοντα έργα ή την παραχώρηση χρήσης παρόχθιας ζώνης ή υδάτινου στοιχείου λίμνης η πλεύσιμου ποταμού με στόχο την ανάγκη βελτίωσης της νομοθεσίας και κάλυψης υφιστάμενου νομοθετικού κενού

– Προβλέπεται η δυνατότητα αδειοδότησης εκ των υστέρων και εξαίρεσης από την κατεδάφιση μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων ( αντιδιαβρωτικά, επείγοντα και έργα ειδικών κατηγοριών), ιδίως δε αυτά που έγιναν από φορείς του δημοσίου για κοινωφελής σκοπούς ή έργα που κατασκευάστηκαν με βάση αναπτυξιακούς νόμους ή έχουν βαρύνουσα σημασία για την αναπτυξιακή πολιτική της χώρας και μόνον εφόσον αυτά έχουν κατασκευαστεί μέχρι 28-07-2011.

– Για την πληρότητα των ενεργειών προστασίας της κοινοχρησίας του αιγιαλού οι δημοτικές και περιφερειακές αρχές συνεπικουρούν το έργο των Κτηματικών Υπηρεσιών στην καταγραφή των αυθαίρετων κτισμάτων στον αιγιαλό. Παράβαση του καθήκοντος αυτού θα αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα για τους επικεφαλής των υπηρεσιών αυτών.

– Προστατεύεται η ελεύθερη επικοινωνία του δημοσίου δρόμου με τον αιγιαλό και ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που παρεμβάλλεται ιδιωτικό ακίνητο πρέπει να υπάρχει ελεύθερη δίοδος για την ακώλυτη και ασφαλή δίοδο στον αιγιαλό σύμφωνα με την πολεοδομική νομοθεσία.

– Ορίζεται ρητά ότι ο παλαιός αιγιαλός και η παλαιά όχθη ανήκουν στην δημόσια κτήση, είναι ανεπίδεκτα χρήσης ιδιωτικών δικαιωμάτων, καταγράφονται ως πράγματα κοινόχρηστα που ανήκουν κατά κυριότητα στο δημόσιο το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζεται. Συνεπώς δεν ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του δημοσίου και επομένως δεν μπορούν να μεταβιβαστούν, ούτε να συσταθούν επ αυτών εμπράγματα δικαιώματα.

– Δίδεται ο ορισμός του αιγιαλού και της παραλίας και προβλέπεται ότι κατά τη απόφασης επανακαθορισμού της οριογραμμής αιγιαλού και παραλίας και του παλαιού αιγιαλού επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής εντός 30 ημερών από την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών

– Οι παραχωρήσεις για απλή χρήση του αιγιαλού γίνονται από τον υπουργό Οικονομικών με δημοπρασία με τιμή εκκίνησης και μέγιστο χρονικό διάστημα παραχώρησης τα 3 έτη ενώ αιτιολογημένη γνώμη παρέχει ο οικείος ΟΤΑ. Μέγιστο εμβαδόν παραχώρησης ορίζονται τα 300 τμ ανταλλάγματα

– Δεν παραχωρείται η χρήση αιγιαλού όταν το μήκος ή το πλάτος του είναι μικρότερο των τριών μέτρων ή όταν το συνολικό εμβαδόν του είναι μικρότερο των 150 τμ.

Προηγούμενο άρθροΔείτε την πιο απίστευτη εκκλησία του κοσμου – Είναι γυάλινη και σε σχήμα γόβας!
Επόμενο άρθροΠρόγνωση καιρού: Χειμωνιάτικο σκηνικό με καταιγίδες και χαλάζι το Σάββατο