Αρχική Ν. Αργολίδος Αργολίδα: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός δακοκτονίας

Αργολίδα: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός δακοκτονίας

Ανακοινώνεται ότι η Π.Ε. Αργολίδας προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας στους ελαιώνες, στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς έτους 2019 στην Π.Ε. Αργολίδας», προϋπ. 69.437,86 €, χωρίς Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύληςwww.promitheus.gov.gr.

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε επτά (7) Τμήματα και κάθε συμμετέχοντας μπορεί να υποβάλει προσφορά για ένα ή περισσότερα ή όλα τα Τμήματα. Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής ίση με το 2% επί του προϋπ. (χωρίς ΦΠΑ) του Τμήματος ή των Τμημάτων για τα οποία δίδεται προσφορά.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13/03/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Η διακήρυξη και όλα τα τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία και πληροφορίες παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή για πλήρη, ελεύθερη και άμεση πρόσβαση προς τους ενδιαφερομένους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσουwww.ppel.gov.gr, για οποιαδήποτε διευκρίνιση τα σημεία επαφής είναι : κος Χατζάρας Αριστείδης και κα Μάντζαρη Ελένη τηλ. 2752360402 και 398, Παρ. οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, Ναύπλιο.

Πηγή: argolikeseidhseis.gr