Αρχική Ν. Αρκαδίας “Τρίπολη-Άστρος”: Ξεκίνησαν τα έργα για την παράκαμψη των Δολιανών!

“Τρίπολη-Άστρος”: Ξεκίνησαν τα έργα για την παράκαμψη των Δολιανών!

Ξεκίνησαν εργασίες για τη βελτίωση της επαρχαικής οδού “Τρίπολης – Άστρους”, στην παράκαμψη των κάτων Δολιανών. Αυτό έκανε γνωστό ο κ. Γρηγόρης Ντάσκας, ο οποίος ανάρτησε και τη σχετική φωτογραφία στην προσωπική του σελίδα.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Η εργολαβία αφορά την κατασκευή του τμήματος της παράκαμψης Κάτω Δολιανών από X.Θ. 6+600 έως X.Θ. 7+770,53 που αναφέρεται στο τμήμα από Χάνι Τσιμούρι έως Κάτω Δολιανά της Επαρχιακής Οδού Τρίπολη- Άστρος στο Νομό Αρκαδίας. Το συνολικό μήκος του τμήματος της νέας οδού είναι 1,170km.

Η αρχή του μελετώμενου υποτμήματος τοποθετείται στην X.Θ. 6+600 της Οριστικής μελέτης Οδοποιίας για την Οδική Παράκαμψη του οικισμού Κάτω Δολιανών της Επαρχιακής Οδού Τρίπολης- Αγίας Σοφίας Άστρους (υποτμήμα: από Χ.Θ. 5+609 έως Χ.Θ. 6+600 μετά Ι/Κ και κλάδος Σύνδεσης με Κάτω Δολιανά) που εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθμό 2020/π.ε./31-05-2001 της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και προσαρμόζεται υψομετρικά και οριζοντιογραφικά στο κατασκευασμένο τμήμα στη θέση αυτή.

Το τέλος του έργου της Παράκαμψης Κάτω Δολιανών ορίζεται στη Χ.Θ. 7+770,53 όπου προσαρμόζεται στην υφιστάμενη Επαρχιακή οδό Τρίπολης – Άστρους.

Χωροθέτηση της Χάραξης

Η χάραξη χωροθετείται νότια της παλαιάς οδού και του οικισμού Κάτω Δολιανών και τέμνει τον Ποταμό Τάνο στη Χ.Θ. 6+710.

Από την Χ.Θ. 6+650 έως τη Χ.Θ. 6+930 αριστερά της οδού και από την Χ.Θ. 6+905 έως τη Χ.Θ. 6+935 δεξιά της οδού, προβλέπονται επενδεδυμένες τάφροι συνεχείας, διαστάσεων b=0,50m, h=0,50m που εφαρμόζονται στο «πόδι» του επιχώματος για να προστατέψουν το πρανές από τα όμβρια των εξωτερικών λεκανών που απορρέουν στο σημείο αυτό και να τα οδηγήσουν στον πλησιέστερο αποδέκτη.

Τα μικρά τεχνικά που προβλέπονται, αναφέρονται αναλυτικά ακολούθως.

Στη Χ.Θ. 6+597,0 προβλέπεται η διαμόρφωση ισόπεδου κόμβου με κύρια οδό την μελετώμενη και δευτερεύουσα οδό την Κάθετη Οδό 1 (Κ.Ο.1) όπως φαίνεται στα σχέδια Οριζοντιογραφίας της Οριστικής Μελέτης. O ισόπεδος κόμβος έχει επαρκή μήκη ορατότητας για στάση και για προσέγγιση και εξασφαλίζει τη δυνατότητα σύνδεσης της υπό δημοπράτηση οδού με τα Κάτω Δολιανά αλλά και τις γειτονικές ιδιοκτησίες. Η οδός Κ.Ο.1 έχει πρακτικά κατασκευαστεί στο πλαίσιο της εργολαβίας του τμήματος από Χ.Θ. από Χ.Θ. 5+609 έως Χ.Θ. 6+600 και σήμερα αποτελεί τμήμα του υφιστάμενου οδικού άξονα.

Για τις ανάγκες της διέλευσής της κάτω από την κύρια οδό, η υφιστάμενη ταπεινώνεται υψομετρικά από τη X.Θ. 0+090,0 έως τη X.Θ. 0+220,0 αφήνοντας ελεύθερο ύψος 4,50m. Η μηκοτομική επέμβαση στην υφιστάμενη, δεν ξεπερνά τα 2m εκσκαφή. Η υφιστάμενη οδός προσαρμόζεται τελικά στην Κ. O. 1.

Τα τεχνικό κάτω διάβασης της υφιστάμενης οδού είναι ενιαίο με το τεχνικό γεφύρωσης του Τάνου ποταμού που ακολουθεί στη X.Θ. 6+710 και έχει συνολικό μήκος 90m.

Τέλος στη Χ.Θ. 7+537,0 προβλέπεται ισόπεδη σύνδεση με την Κάθετη Οδό 2 (Κ.Ο.2) που οδηγεί στα Κάτω Δολιανά και προσαρμόζεται στην υφιστάμενη επαρχιακή οδό.

Η τυπική διατομή που εφαρμόζεται στην οδό, περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 4,50m έχοντας συνολικό πλάτος ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος 9,00m.

Πηγή: kalimera-arkadia.gr