Αρχική Ν. Λακωνίας Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης

Έναρξη λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε από 12/12/2018 η λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Σπάρτης. Το Κέντρο Κοινότητας εντάχθηκε, ύστερα από αίτημα του Δήμου Σπάρτης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2014-2020, με την αρ. πρωτ. 1378/13-6-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (ΑΔΑ: 7ΦΧΙ7Λ1-ΗΧΦ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Λειτουργεί με έδρα το Δήμο Σπάρτης, υπό την εποπτεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σπάρτης και της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Έχει στελεχωθεί με επιστημονικό προσωπικό (κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους), ενώ με την κινητή μονάδα του θα καλύπτονται οι ανάγκες των Δήμων της Λακωνίας (Μονεμβασίας και Ελαφονήσου),που συμμετέχουν μέσω Προγραμματικής Σύμβασης σε αυτό.

Τα Κέντρα Κοινότητας αποτελούν μια κοινωνική δομή, που θεσμοθετήθηκε με το Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α΄/21.02.2016) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ23/οικ.14435/1135/29.03.2016 για τον καθορισμό των προδιαγραφών λειτουργίας τους (ΦΕΚ 854 Β’/30.03.2016).
Έχουν στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α’ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση αλλά και τη διασύνδεση των ωφελούμενων με άλλα κοινωνικά Προγράμματα ή Δομές που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αποσκοπούν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, την διασφάλιση της κοινωνικής ένταξης, την προώθηση στην απασχόληση, με έμφαση στις ευπαθείς ομάδες του τοπικού πληθυσμού.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις εργάσιμες ημέρες/ώρες και οι υπηρεσίες του παρέχονται δωρεάν.
Ωφελούμενοι μπορούν να είναι άτομα και οικογένειες στους Δήμους Σπάρτης, Μονεμβασίας και Ελαφονήσου, που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, οι ωφελούμενοι του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», και γενικότερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, κλπ).

Για περισσότερες πληροφορίες:
• Κέντρο Κοινότητας: Οδός Ευαγγελιστρίας 93, Σπάρτη, τηλ. 27313-61240, 241, 242
• Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Σπάρτης: τηλ. 2731022226 (εσωτ. 120,121,122,123,124).

Πηγή: pna.gr