Αρχική Ν. Κορινθίας Ξεκινά υπηρεσία καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Νεμέας

Ξεκινά υπηρεσία καταπολέμησης κουνουπιών στο Δήμο Νεμέας

ΔΗΜΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Απόφαση Δημάρχου
Θ Ε Μ Α: «Υπηρεσία καταπολέμησης κουνουπιών»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΜΕΑΣ
Έχοντας υπόψη …

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1.-Εγκρίνει την από 20-11-2018 συνταχθείσα τεχνική περιγραφή – έκθεση οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

2.-Αναθέτει την απευθείας εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσία καταπολέμησης κουνουπιών» στον ΚΑΧΡΙΜΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΓΕΩΠΟΝΟ Τ.Ε. που εδρεύει στο Άργος, αντί του ποσού των 620,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την από 20-11-2018 συνταχθείσα τεχνική έκθεση-περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας και την οικονομική του προσφορά.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-6117.002 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2018, με τίτλο «Υπηρεσία καταπολέμησης κουνουπιών» που έχει διατεθεί με την αριθμ. 235/2018
απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης με την οποία δεσμεύτηκε στον ως άνω κωδικό εξόδου ποσό 620,00 €. και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης Ω6ΥΝΩΚΔ-ΕΦΣ (29-11-2018) και καταχωρήθηκε στο ΠΣ με α/α βεβ 244.

Η πληρωμή του δικαιούχου θα γίνει με χρηματικό ένταλμα του Δήμου μετά από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή.

Νεμέα 30-11-2018
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΗΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πηγή: nemeapress.gr

Προηγούμενο άρθροΚοινωνικό μέρισμα με… ένα κλικ- Η αίτηση και πως συμπληρώνεται
Επόμενο άρθροΠάνω από μισό κιλό χασίς ξετρύπωσαν αστυνομικοί σκύλοι στο Άργος