Αρχική Περ. Πελοποννήσου Προσλήψεις 56 ατόμων στη ΔΕΗ -Ανάμεσά τους και θέσεις στην Πελοπόννησο

Προσλήψεις 56 ατόμων στη ΔΕΗ -Ανάμεσά τους και θέσεις στην Πελοπόννησο

Σε προσλήψεις 56 ατόμων προχωρά η ΔΕΗ, μέσω δύο προκηρύξεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Ειδικότερα:
Α) Η ΔΕΘ/ΑΗΣ Ρόδου της Δ.Ε.Η., που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) που εδρεύει στην Κατταβιά – Νότιας Ρόδου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ με 8μηνη σύμβαση (ημερήσιοι), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών με 8μηνη σύμβαση (ημερήσιοι), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές στο Σύστημα Κατεργασίας Ύδατος) με 8μηνη σύμβαση (ημερήσιοι), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής  με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

4ΔΕ Φύλακες με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΥΕ Προσωπικό Κυλικείου -Τραπεζοκόμοι με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

4ΥΕ Εργάτες-τριες με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΑΗΣ Ρόδου, Γραμματεία, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, για τον ΘΗΣ Ν.

 Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), (Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2018), (υπόψη κ.κ. Καραμάργιου Παναγιώτας ή Γιαλλουράκη Χρυσοβαλάντου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 41437, 24210 49004 & 24210 49021.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-2018

Β) Η Γ. Διεύθυνση  Εμπορίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της & συγκεκριμένα για τα Καταστήματα  Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Ν. Ελλάδας (ΔΠΝΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, Πάτρα Αχαΐας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 500)

3ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, Πάτρα Αχαΐας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 501)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου, Αίγιο Αχαΐας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 502)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 503)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 504)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άργους, Άργος Αργολίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 505)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κρανιδίου, Κρανίδι  Αργολίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 506)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης, Σπάρτη Λακωνίας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 507)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας, Άμφισσα Φωκίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 508)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου, Ρέθυμνο Κρήτης, (ΚΩΔΙΚΟΣ 509)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 510)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιεράπετρας, Ιεράπετρα Λασιθίου (ΚΩΔΙΚΟΣ 511)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου, Χίος Β. Αιγαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ 512)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου, Χίος Β. Αιγαίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 513)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ 514)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 515)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 516)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου,, Λέσβος Β. Αιγαίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 517)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 518)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω, Κως Δωδεκανήσου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 519)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω, Κως Δωδεκανήσου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 520)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάρου, Πάρος Κυκλάδων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 521)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 522).

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας και  σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών

ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 σε ένα από τα παρακάτω Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1) Για τις θέσεις με Κωδικό 500 & 501: ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ, (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 15, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας),

(αρμόδια κ. Λούντζη Αρετή, τηλ.: 2610 362613)

2) Για τη θέση με Κωδικό 502: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Κορίνθου 113, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου),

(αρμόδιος κ. Δρουγούτης Ανδρέας, τηλ.: 26910 23755)

3) Για τη θέση με Κωδικό 503: ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Αρχ. Κατράμη &  Νταγιαπιέρα, Τ.Κ. 291 00, Ζάκυνθος (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου),

(αρμόδια κ. Καμβάση Άννα, τηλ.: 26950 45222)

4) Για τη θέση με Κωδικό 504: ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 13, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου),

(αρμόδιος κ. Μάρκος Βασίλειος, τηλ.: 26410 30091)

5) Για τις θέσεις με Κωδικό 505 & 506: ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, (ταχ. διεύθυνση: Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης),

(αρμόδια κ. Λιάπη Γεωργία, τηλ.: 2710 243044)

6) Για τη θέση με Κωδικό 507: ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ, (ταχ. διεύθυνση: Θερμοπυλών 139, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης),

(αρμόδιος κ. Νικόλαρος Γεώργιος, τηλ.: 27310 89911 & 27310 21046)

7) Για τη θέση με Κωδικό 508: ΔΕΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, (ταχ. διεύθυνση: Κορδώνη 15, Τ.Κ. 331 00, Άμφισσα, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας),

(αρμόδια κ. Τριάντη Μαρία, τηλ.: 22650 79020, εσωτ. 101)

8) Για τη θέση με Κωδικό 509: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνης),

(αρμόδιος κ. Αστρινάκης Γεώργιος, τηλ.: 28310 20350, εσωτ. 100)

9) Για τις θέσεις με Κωδικό 510 & 511: ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Λατούς 5, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου,

(αρμόδια κ. Νικηφοράκη Αικατερίνη, τηλ.: 28410 22401, εσωτ. 100)

10) Για τις θέσεις με Κωδικό 512 & 513: ΔΕΗ ΧΙΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ. 821 00, Χίος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου),

(αρμόδια κ. Κωστάζου Δέσποινα, τηλ.: 22710 44362)

11) Για τις θέσεις με Κωδικό 514 & 515: ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Κανάρη 30, Τ.Κ. 831 00, Σάμος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου),

(αρμόδιος κ. Τσάμπος Ευάγγελος, τηλ.: 22730 25220)

12) Για τις θέσεις με Κωδικό 516 & 517: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Οδυσσέα Ελύτη 5 Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου),

(αρμόδια κ. Βερυβάκη Ελευθερία, τηλ.: 22510 34250, εσωτ. 105)

13) Για τη θέση με Κωδικό 518: ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου),

(αρμόδιος κ. Πεζουβάνης Χρυσόστομος, τηλ.: 22410 43010, εσωτ. 106)

14) Για τις θέσεις με Κωδικό 519 & 520: ΔΕΗ ΚΩ, (ταχ. διεύθυνση: Γ. Αβέρωφ 1, Τ.Κ. 853 00, Κως, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω),

(αρμόδια κ. Τηλιακού Βακίνα, τηλ.: 22420 22710)

15) Για τις θέσεις με Κωδικό 521 & 522: ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Εθν. Αντιστάσεως, , Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου),

(αρμόδια κ. Ζαρίφη Ειρήνη, τηλ.: 22810 79405).

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-2018

Προηγούμενο άρθροΑνεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη Τατούλη ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιάννης Τζεφεράκος (Βίντεο)
Επόμενο άρθροΕκδήλωση στην Κόρινθο: “Φασισμός – Χρηματοοικονομικό σύστημα – Φτώχεια”