Αρχική Eπικαιρότητα Νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας πέτυχε ο όμιλος της Motor Oil

Νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας πέτυχε ο όμιλος της Motor Oil

Νέο ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας πέτυχε ο όμιλος της Motor Oil το εννεάμηνο του 2018….
Εμφάνισε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 260,029 εκατ. ευρώ από επίσης ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 226,980 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017. Παράλληλα ο ενοποιημένος τζίρος για την περίοδο που εξετάζουμε διαμορφώθηκε στα 6,936 δισ. ευρώ από 5,736 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017. Τα ταμειακά διαθέσιμα στις 30 Σεπτεμβρίου 2018 είχαν ανέλθει στα 710,052 εκατ. ευρώ από 756,356 εκατ, ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Προσωρινό μέρισμα αποφάσισε η διοίκηση της εταιρίας

Τη διανομή προσωρινού μερίσματος ποσού Ευρώ 0,35 ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2018 αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil κατά τη συνεδρίασή του της 12ης Νοεμβρίου 2018.

Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το εν λόγω ποσό υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 15% επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 112 του Νόμου 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/12.05.2016) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.05.2016). Η καταβολή του προμερίσματος θα πραγματοποιηθεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες μετά την ολοκλήρωση των δημοσιεύσεων και διατυπώσεων του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος λήψης προμερίσματος καθώς και η ημερομηνία έναρξης πληρωμής αυτού θα καθοριστούν με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε κάθε περίπτωση η αποκοπή του δικαιώματος του προμερίσματος 2018 θα πραγματοποιηθεί πριν την 21η Δεκεμβρίου 2018 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί της μετοχής της Εταιρείας και επί του δείκτη FTSE/ΧΑ Large Cap στον οποίο συμπεριλαμβάνεται.

Επενδύσεις το β’ εξάμηνο του 2018

Τον Μάΐο 2018, η Εταιρία υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΕ) αναφορικά με επενδυτικό έργο που αφορά τον εκσυγχρονισμό τμήματος μήκους περίπου 9,5 χιλιομέτρων της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το διυλιστήριο της Εταιρίας στους Αγίους Θεοδώρους με το σταθμό στον Ισθμό Κορινθίας. Ειδικότερα, η Εταιρία ανέλαβε το έργο της μετατροπής της υφιστάμενης μετρικής σιδηροδρομικής γραμμής σε σιδηροδρομική γραμμή συνδυασμένου πλάτους σύμφωνα με τα διεθνή σιδηροδρομικά πρότυπα. Το έργο θα υλοποιηθεί από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ υπό την τεχνική επίβλεψη του ΟΣΕ. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η σιδηροδρομική γραμμή θα περιέλθει στον ΟΣΕ και θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της Εθνικής Σιδηροδρομικής Υποδομής. Ο εκσυγχρονισμός της σιδηροδρομικής γραμμής αναμένεται να διευκολύνει τη μεταφορά πετρελαϊκών προϊόντων στη Βόρεια Ελλάδα, τις Βαλκανικές χώρες και την Κεντρική Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου 7 (RFC-7) μέλος του οποίου είναι ο ΟΣΕ.

Τον Ιούλιο του 2018 η Εταιρία προχώρησε στην απόκτηση εγκατάστασης αξίας €12,6 εκατ. που αποτελείται από περίπου 85,6 χιλιάδες τ.μ. γήπεδα, κτίρια και εξοπλισμό, παρακείμενης στο διυλιστήριο των Αγίων Θεοδώρων. Με την απόκτηση της εγκατάστασης αυτής βελτιστοποιείται η λειτουργικότητα, η αποθηκευτική δυναμικότητα και η δυνατότητα επέκτασης του διυλιστηρίου.

Πιστωτικό όριο

Η Εταιρία διαθέτει σήμερα ένα σύνολο εγκεκριμένων πιστωτικών ορίων περίπου € 1 δις, εκ των οποίων έχουν αναληφθεί τα € 623 εκατ. και ένα σύνολο εγκεκριμένων τραπεζικών ορίων εγγυητικών επιστολών περίπου € 400 εκατ.

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών

Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών, που αποτελούν και το ανώτατο κλιμάκιο της διοίκησης του Ομίλου, για την περίοδο 1/1–30/9/2018 και 1/1–30/9/2017 ανέρχονται σε € 5.911 χιλιάδες και € 6.312 χιλιάδες αντίστοιχα. (Εταιρία: 1/1–30/9/2018: € 1.934 χιλιάδες, 1/1–30/9/2017: € 2.578 χιλιάδες) Οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου προτείνονται και εγκρίνονται στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. Άλλες δαπάνες που αφορούν διευθυντικά στελέχη του Ομίλου ανέρχονται σε € 285 χιλιάδες για την περίοδο 1/1– 30/9/2018 και € 245 χιλιάδες για την περίοδο 1/1–30/9/2017. (Εταιρία: 1/1–30/9/2018: € 47 χιλιάδες, 1/1–30/9/2017: € 51 χιλιάδες). Δεν έχουν καταβληθεί αποζημιώσεις προς διευθυντικά στελέχη του Ομίλου λόγω εξόδου από την υπηρεσία για την περίοδο 1/1–30/9/2018 ούτε και για την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πηγή: reporter.gr