Αρχική Ν. Κορινθίας 5 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Βέλου Βόχας

5 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Βέλου Βόχας

5 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Βέλου Βόχας…

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας, που εδρεύει στο Ζευγολατιό της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα (Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής: 5ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας (Συνοδοί Απορριμματοφόρων), Ζευγολατιό Βέλου-Βόχας Κορινθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: Δήμος Βέλου-Βόχας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Γενικής Διοίκησης, Γραφείο Προσωπικού, Τ.Κ. 200 01, Ζευγολατιό Βέλου-Βόχας Κορινθίας. Πληροφορίες στα τηλ.: 27413 60504-507.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-10-2018 έως και 29-10-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΚΗ6Ω9Π-4Ξ7/document

Πηγή: diorismos.gr/sumvaseis