Αρχική Ν. Αρκαδίας Νέο έργο για τοίχο αντιστήριξης στην Ξηροκαρύταινα Γορτυνίας

Νέο έργο για τοίχο αντιστήριξης στην Ξηροκαρύταινα Γορτυνίας

Εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφτηκε ανάμεσα στην Περιφέρεια και την ανάδοχο Βασιλική Δημοπούλου για την εκτέλεση του έργου: «ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΞΗΡΟΚΑΡΥΤΑΙΝΑ ΤΟΥ Τ.Δ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΟΥ» από πιστώσεις: 4 ο ΕΑΠ με τους όρους της εγκεκριμένης μελέτης δημοπράτησης και αντί του ποσού των είκοσι μία χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (21.120,00 € ).

Η συνολική προθεσμία περάτωσης του έργου, ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία ανάρτησης της Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.