Αρχική Ν. Αρκαδίας Διαγωνισμός 700.000 € για τα έργα στο δρόμο “Βλαχοκερασιά – Κολλίνες”

Διαγωνισμός 700.000 € για τα έργα στο δρόμο “Βλαχοκερασιά – Κολλίνες”

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας προκήρυξε «Ανοικτό Διαγωνισμό» για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑ – ΚΟΛΛΙΝΕΣ» προϋπολογισμού Μελέτης 700.000 €.

Ως ημερομηνία λήξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 05-07-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.

Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10-07-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εκατόν πενήντα ( 150 ) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ / 2014ΕΠ52600012.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Πελοποννήσου.