Αρχική Ν. Αρκαδίας Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης για το «κλειστό» του Άστρους!

Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης για το «κλειστό» του Άστρους!

Την υποβολή του φακέλου πρότασης χρηµατοδότησης του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων για την χρηµατοδότηση του έργου ενεργειακή αναβάθµιση κλειστού γυµναστηρίου Άστρους», προϋπολογισµού 409.000,200€ ενέκρινε κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας, μειοψηφούντος του ∆ηµοτικού Συµβούλου Αδάµη Παναγιώτη.

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Τ. Μαντάς, τόνισε ότι «ο ∆ήµος Βόρειας Κυνουρίας θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ενεργειακή αναβάθµιση του κλειστού Γυµναστηρίου Άστρους, µιας υποδοµής ιδιαίτερα ενεργοβόρας και µε σηµαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωµα.

Σκοπός είναι η εξειδίκευση δράσεων για την ενεργειακή αναβάθµιση του Γυµναστηρίου του ∆ήµου, αξιοποιώντας εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους και η υποβολή σχετικής πρότασης.

Για τη κατάρτιση και υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης ανατέθηκε σχετική εργασία στην «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.».»

Μετά από ερώτηση του Άγγελου Καμπύλη, ο Δήμαρχος απάντησε: “Ο φάκελος µας θα περιλαµβάνει το πρώτο κοµµάτι που λέγεται “Ενεργειακή αναβάθµιση κτηριακού κελύφους”, που αφορά την τοποθέτηση µονώσεων καθ’ ύψος και 4 οριζοντίως.

Επίσης, θα περιλαµβάνει το δεύτερο κοµµάτι που λέγεται “Ενεργειακή αναβάθµιση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων”, δηλαδή πλήρη µόνωση των καλωδιώσεων, αντικατάσταση όλων των συστηµάτων θέρµανσης νερού και νέο σύστηµα ψύξης-θέρµανσης του κλειστού γυµναστηρίου.

Επίσης περιλαµβάνει την αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού, δηλαδή την αντικατάσταση του συστήµατος φωτισµού µε νέο, λιγότερο ενεργοβόρο από το συγκεκριµένο, µε χρήση νέων τεχνολογιών.

Ακόµα, θα περιλαµβάνει την εγκατάσταση συστήµατος παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε., δηλαδή την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήµατος, το οποίο όπως αναφέρει η εισήγησή µου, σε συνδυασµό µε σύµβαση neτ-metering µπορεί να προσφέρει ενεργειακή αυτονοµία στο κτήριο, καθώς η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά της στέγης θα συµψηφίζεται µε το λογαριασµό κατανάλωσης ρεύµατος, ανεξάρτητα του χρόνου παραγωγής µε το χρόνο κατανάλωσης.

Επίσης περιλαµβάνει όλες τις υποστηρικτικές µελέτες και ενέργειες. Το ποσό που προκύπτει οφείλεται κυρίως στην παρέµβαση στο κτηριακό κέλυφος, επειδή είναι πάρα πολύ µεγάλες οι επιφάνειες του κτηρίου.”