Αρχική Eπικαιρότητα Οσα είχε πει ο Γέροντας Πα’ί’σιος για τις νέες ταυτότητες από το...

Οσα είχε πει ο Γέροντας Πα’ί’σιος για τις νέες ταυτότητες από το βιβλίο Πνευματική Αφύπνιση

Μετά την ανακοίνωση των Βρυξελλών για έκδοση νέων ταυτοτήτων σε όλες τις χώρες της ΕΕ,με βιομετρικά στοιχεία,καταγράφουμε όσα είχε πει ο Άγιος Πα’ί’σιος για το θέμα,από το βιβλίο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ.

Οί νέες ταυτότητες
–    Γέροντα, είπε κάποιος: «Πώς το πεντοχίλιαρο έχει τό 666 καί τό χρησιμοποιούμε; Τό ίδιο θά είναι καί ή ταυτότητα».Αποτέλεσμα εικόνας για αγιοσ παισιοσ
–    Τό πεντοχίλιαρο είναι νόμισμα – καί ή λίρα τής ’Αγγλίας έχει επάνω την Βικτώρια* αυτό δεν μέ πειράζει. «Τά Καίσαρος Καίσαρί»’1. Έδώ όμως είναι ή ταυτότητά μου, είναι κάτι προσωπικό* δεν είναι νόμισμα. Ταυτότητα σημαίνει ο,τι καί ή λέξη* ταυτίζεται δηλαδή κανείς μ’ αυτά πού δηλώνει. Βάζουν τον διάβολο καί υπογράφω ότι τον άποδέχομαι. Πώς να τό κάνω αυτό;
–    Γέροντα, τί σχέση έχει αυτή ή ταυτότητα μέ τό σφράγισμα;
–    Ή ταυτότητα δεν είναι τό σφράγισμα* είναι ή εισαγωγή τοϋ σφραγίσματος.
–    Ό κόσμος, Γέροντα, ρωτάει τί νά κάνουν σχετικά μέ τις νέες ταυτότητες.
–    Έσεις καλύτερα, όταν σάς ρωτούν, νά τούς λέτε νά συμβουλεύωνται τούς Πνευματικούς τους καί νά κάνουν υπομονή νά δουν πώς θά ένεργήση ή Εκκλησία, γιατί πολλοί κάνουν ερωτήσεις, άλλά λίγοι καταλαβαίνουν τις άπαντήσεις. Άφοϋ ξεκάθαρα τα γράφω στο φυλλάδιο «Σημεία των καιρών», άς ένεργήση ο καθένας ανάλογα με την συνείδησή του. Βέβαια μερικοί είπαν: «Έ, αυτά είναι μιά γνώμη ενός καλογήρου* δεν είναι ή θέση τής Εκκλησίας». Έγώ όμως δεν είπα δική μου γνώμη, αλλά διατύπωσα απλά τά λόγια τοϋ Χριστού, τού Ευαγγελίου, γιατί τήν δική μας γνώμη πρέπει νά τήν υποτάσσουμε στο θέλημα τού Θεού, πού εκφράζεται μέσα στο Ευαγγέλιο. “Αλλοι, τά αντίθετα άπό οσα λέω, λένε δτι τά είπε ό πατήρ Παΐσιος. Μερικοί πάλι πού τά άκοϋν, άφοϋ είναι τόσο σοβαρά θέματα, δεν ρωτούν άν είναι έτσι, άν πράγματι τά είπα, άλλά τά πιστεύουν. Έγώ δεν φοβάμαι· τά λέω έξω άπό τά δόντια. Έρχονται στο Καλύβι, πετάν εξάρια στύ κουτί. Καλά αυτά, τέλος πάντων! Μιά μέρα πέταξαν μιά πινακίδα έξω άπό τήν πόρτα… Νόμιζα ότι ήρθε κάποιος, δεν με βρήκε καί έγραψε «άπουσιάζει», γιά νά τό δή καί κανείς άλλος. Κοιτάω μετά, τί νά δω! Είχε μιά βρισιά! Τέτοια βρισιά δεν είχα άκούσει ούτε κοσμικός. Θά φάη ένα σκούπισμα όλη αιπή ή κατάσταση, άλλά θά περάσουμε μιά μπόρα. Ό κόσμος έχει ξεσηκωθή, καί εμείς πρέπει νά ξεσηκωθούμε με πολλή προσευχή.

“Αλλοι ένδιαφέρονται γιά τό θέμα των ταυτοτήτων, άλλοι τό εκμεταλλεύονται καί δημιουργούν προβλήματα. Ή Εκκλησία πρέπει νά πάρη μιά θέση σωστή. Νά μιλήση, νά έξηγήση στούς πιστούς, γιά νά καταλάβουν ότι, άν πάρουν τήν ταυτότητα, αυτό θά είναι πτώση. Συγχρόνως νά ζητήση άπό τό κράτος τούλάχιστον νά μήν είναι υποχρεωτική ή νέα ταυτότητα. “Αν ή Εκκλησία λάβη μιά θέση σοβαρή καί σεβασθοϋν τήν ελευθερία των πιστών καί όποιος θέλει θά βγάλη νέα ταυτότητα, όποιος θέλει θά έχη τήν παλιά, τότε θά τήν πληρώσουν μόνο μερικά γερά καρύδια, γιατί οί άλλοι θά τούς πηγαίνουν κόντρα. Ό πολύς κόσμος θά κάνη τήν δουλειά του. “Οσοι θά θέλουν νά εξυπηρετηθούν θά έχουν’ τήν νέα καί οι άλλοι οι καημένοι, οι ευλαβείς, θά έχουν τήν παλιά ταυτότητα καί θά τούς ταλαιπωρούν.

 Τώρα, αφού ό υπουργός ύποσχέθηκε νά μή βάλη τό 666 στις ταυτότητες ούτε όρατώς ούτε αοράτως, καί αύτό κάτι είναι. Θά κάνουμε υπομονή, θά δείξουν τά πράγματα. Καί μόνον πού λένε ότι δεν βάζουν τό 666, είναι κάτι. Άρνούνται καί οί ίδιοι. “Ας δούμε τελικά τί θά βάλουν. Μέχρι πού νά κυκλοφορήσουν οί νέες ταυτότητες, μπορεί νά ’ρθή καί ή οργή τού Θεού. “Υστερα, δεν είναι ότι σε είκοσι τέσσερις ώρες θά πρέπη νά βγάλουν όλοι ταυτότητες. “Ας βγουν οί πρώτες· θά έξετασθοϋν καί, αν βγή ψεύτης ό ύπουργός, θά είναι δίκαιος ό άγώνας. “Αν τώρα συνεχίσουμε τις διαμαρτυρίες, εκείνοι θά πουν: «Νά, αύτοί δημιουργούν ταραχές. Ένώ δεν τίθεται θέμα, φωνάζουν καί διαμαρτύρονται». Τό σκυλί, άν είναι καλός φύλακας, γαυγίζει, όταν έρχεται ό κλέφτης. “Οταν ό κλέφτης φύγη, σταματάει. “Αν συνέχιση νά γαυγίζη, τότε δεν είναι καλός φύλακας.

– Γέροντα, είπαν ακόμη, επειδή έχουμε ανεξιθρησκία, νά μήν αναγράφεται τό θρήσκευμα στις νέες ταυτότητες. – Ναί, αύτούς δεν τούς ενδιαφέρει, εμένα όμως με ενδιαφέρει, γιατί είναι ή ταυτότητά μου. Γράφει από πού είμαι καί τί είμαι. “Αν δεν μπή τό θρήσκευμα, θά δημιουργηθούν προβλήματα. Θά πάη λ.χ. ένας στο γραφείο γάμων. “Αν λέη ή ταυτότητα «’Ορθόδοξος» – άσχετα πόσων καρατιών είναι -, εντάξει. “Αν όμως δεν γράφη τό θρήσκευμα, πώς θά τού δώσουν άδεια γάμου; Γιά τήν Εκκλησία αύτό είναι μπέρδεμα. “Αν πάλι μπή τό θρήσκευμα προαιρετικά, θά είναι καί σαν ομολογία. Ή Εύρώπη είναι Εύρώπη. Έδώ είναι διαφορετικά.

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑ’Ι’ΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ
ΛΟΓΟΙ Β’
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΦΥΠΝΙΣΗ
ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ- ΣΟΥΡΩΤΗ