Αρχική Ν. Αρκαδίας Διαγωνισμός για να κλείσουν λακκούβες σε δρόμους της Τρίπολης

Διαγωνισμός για να κλείσουν λακκούβες σε δρόμους της Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» προϋπολογισμού 66.242,93 ευρώ ( με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που Θα διεξαχθεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις “Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α’/08-08-2016) (σχετική η με αριθμό 52/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης).

Tο έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών : κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑ με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 53.419,94 ευρώ.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς και το ΤΕΥΔ που Θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους καθώς και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστιοσελίδα του Δήμου Τρίπολης (www.tripolis.gr). Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών:

Ο διαγωνισμός Θα διεξαχθεί στις 29/05/2018 Ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρίπολης (οδός Λαγοπάτη 45 & Αταλάντης , Τ.Κ. 22132).

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται: Κ.Α. 30.7323.0003 εγκεκριμένο Πρ. Δήμου Τρίπολης για το έτος 2018 Λοιπές Πληροφορίες: 7ο αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 2713600446 FΑΧ επικοινωνίας 2710222430 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γ. Στούρα.