Αρχική Ν. Αρκαδίας Αυτά είναι τα έργα προσέλκυσης επισκεπτών που θα γίνουν στη λίμνη Λάδωνα!

Αυτά είναι τα έργα προσέλκυσης επισκεπτών που θα γίνουν στη λίμνη Λάδωνα!

Στο τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο εγκρίθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου , του Δήμου Γορτυνίας και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Έργα προσέλκυσης επισκεπτών Λίμνης Λάδωνα». Η χρηματοδότηση για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης συνολικού ποσού ύψους 1.170.000,00€ θα προέρχεται από Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 026 της Περιφέρειας Πελοποννήσου) και συγκεκριμένα από τον κωδικό 2014ΕΠ02600008, με τίτλο : «ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΛΑΔΩΝΑ».

Ποια έργα προβλέπονται να γίνουν στην περιοχή;

Η τεχνητή λίμνη Λάδωνα, δημιουργήθηκε το 1955 με την κατασκευή του φράγματος (120 χλμ. από την Τρίπολη) της ΔΕΗ σε μια χαράδρα του βουνού Αφροδίσιου στα 420 μ υψόμετρο κι έχει ανακηρυχθεί οικολογικό πάρκο.
Το μέγιστο μήκος της ανέρχεται στα 5 χλμ. και η χωρητικότητά της στα 49.000.000 μ3. Αξιοθέατο της περιοχής είναι της Κυράς το γεφύρι στο χωριό Μουριά (με 49 κατοίκους στα 460 μ. υψόμετρο) που κατακλύστηκε από τα νερά του φράγματος κι εμφανίζεται μόνο κατά τους θερινούς μήνες.
Προκειμένου να διασφαλιστεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες το δικαίωμα πρόσβασης σε μια περιοχή ασφαλή, βιώσιμη, ελκυστική και ζωντανή και να καταστεί δυνατή και ασφαλής η επίσκεψη στις περιοχές πέριξ της λίμνης του Λάδωνα είναι αναγκαία η αναβάθμιση των οδικών υποδομών από το Κυράς Γεφύρι έως την Φτεριά, από την Φτεριά έως το ανακατασκευασμένο τμήμα καθώς επίσης και στην παράκαμψη της Φτεριάς.

Με το συγκεκριμένο έργο θα διασφαλιστεί στους κατοίκους και τους επισκέπτες το δικαίωμα πρόσβασης σε μια περιοχή ασφαλή, βιώσιμη, ελκυστική και ζωντανή, θα αναζωογονηθεί η οικονομική δραστηριότητα της περιοχής και θα ενισχυθεί η πολιτιστική της ταυτότητα και η αξία της ως τουριστικός προορισμός. Μέσω της βελτίωσης της οδικής ασφάλειας θα αναβαθμιστεί η προσπελασιμότητα και η πληροφόρηση για τα σημεία τοπικού και εθνικού ενδιαφέροντος και θα τονωθεί η επιχειρηματικότητα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η βελτίωση της οδού από τον οικισμό Φτεριάς έως την γέφυρα του ποταμού Λάδωνα στη θέση «Κυράς Γεφύρι», του Δήμου Γορτυνίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας τόσο με την κατασκευή τεχνικών έργων και συγκεκριμένα κατασκευή συρματοκιβωτίων αντιστήριξης, σωληνωτών και κιβωτοειδών οχετών όσο με την διαπλάτυνση της οδού και μικρές παραλλαγές αυτής σε συνολικό μήκος περίπου 3.000,00 m. Η κατασκευή του εν λόγω έργου έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των Δημοτών του Δήμου Γορτυνίας για την ασφαλή και γρήγορη μετακίνησή τους στις ιδιοκτησίες τους αλλά και των τουριστών που ολοένα και περισσότερο επισκέπτονται τη Λίμνη Λάδωνα και την ευρύτερη αναπτυσσόμενη γύρω περιοχή. Αναλυτικά οι εργασίες που θα να υλοποιηθούν εiναι οι εξής:

 Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου
 Κατασκευή στηθαίων ασφαλείας
 Κατασκευή σωληνωτών οχετών
 Κατασκευή κιβωτοειδών οχετών
 Κατασκευή συρματοκιβωτίων αντιστήριξης
 Διαγράμμιση οδού

Σε όλο το μήκος της οδού πρόκειται να κατασκευαστεί διαγράμμιση με ανακλαστική βαφή τόσο στον άξονα όσο στις οριογραμμές της οδού.

Κατασκευή κατακόρυφων πινακίδων σήμανσης
Σε όλο το μήκος της οδού πρόκειται να κατασκευαστούν δέκα (10) πινακίδες σήμανσης και συγκεκριμένα 2 πληροφοριακές πινακίδες, 4 πινακίδες ένδειξης επικίνδυνων θέσεων και 4 ρυθμιστικές πινακίδες.

Χωματουργικές εργασίες
Για την βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού οριζοντιογραφικά και υψομετρικά πρόκειται να εκτελεσθούν χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, κατασκευή επιχωμάτων, περιορισμένης έκτασης διαπλατύνσεις), στις θέσεις που προκύπτουν από την συνημμένη μελέτη (διατομές, οριζοντιογραφία, μηκοτομή). Θα γίνει επίσης άρση των καταπτώσεων στα σημεία που έχουν συμβεί.
Όπου δεν υπάρχει ή είναι ανεπαρκής, θα διανοιχτεί τάφρος για την διευθέτηση των όμβριων υδάτων, ώστε αυτά να απομακρύνονται από το οδόστρωμα και να οδηγούνται στους φυσικούς τους αποδέκτες δηλαδή χείμαρρους ή ποταμούς μέσω των τεχνικών έργων που υπάρχουν ή θα κατασκευασθούν όπου απαιτείται.
Τα υλικά επίχωσης θα προκύψουν από τις εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν και θα χρησιμοποιούνται εφόσον πρώτα έχουν παραληφθεί από την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Οδοστρωσία
Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας οδοστρωσίας θα γίνει απομάκρυνση τυχόν χαλαρών εδαφών από το κατάστρωμα της οδού, μόρφωση και συμπύκνωση αυτού.
α. Θα κατασκευασθεί μία στρώση υπόβασης πάχους 10cm, η οποία θα παραληφθεί χωροσταθμικά ή όπως αλλιώς οριστεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.
β. Μία στρώση βάσεως συμπυκνωμένου πάχους 10 cm η οποία θα παραληφθεί χωροσταθμικά ή όπως αλλιώς οριστεί από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

Ασφαλτικά
Σαν τελική επιφάνεια κυκλοφορίας θα κατασκευασθεί ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπιεσμένου πάχους 50 χιλιοστών αφού προηγουμένως γίνει ασφαλτική προεπάλειψη στην τελική επιφάνεια της βάσης.
Το σύνολο του έργου θα κατασκευασθεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα διανοιγμένο δρόμο και ουδεμία σοβαρή επέμβαση στο περιβάλλον πρόκειται να γίνει.