Αρχική Ν. Κορινθίας Στα γνώριμα λημέρια του και πάλι ο Χρήστος Μελέτης – Ορίσθηκε ως...

Στα γνώριμα λημέρια του και πάλι ο Χρήστος Μελέτης – Ορίσθηκε ως νέος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

«Ορισμός Αντιδημάρχου Καθαριότητας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Κορινθίων, έχοντας υπόψη: 1. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Απο- κεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρα 58, 59, 92, 93 και 282. 2. Τον ν. 4051/2012 (ΦΕΚ 40/Α/ 29.02.2012), «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/12», άρθρο 3. 3.

Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 256/Α/31.12.2012), «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.4147/2013 (ΦΕΚ 98/Α/26.04.2013). 4. Την υπ’ αριθμ. 13526/23-04-2018 δήλωση παραίτησης του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κου Παναγιώτη Δράκου του Γεωργίου, από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου. Αποφασίζει: 1. Αποδέχεται την παραίτηση του κ. Παναγιώτη Δράκου του Γεωργίου από τα καθήκοντα του Αντι- δημάρχου Καθαριότητας. 2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κορινθίων τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψη- φίας κ. Χρήστο Μελέτη του Ιωάννη. 3. Ορίζει τη θητεία του Αντιδημάρχου από 25-04-2018 έως 31-08-2019. 4. Μεταβιβάζει στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Μελέτη του Ιωάννη την άσκηση των αρμοδιοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 75 § Ι περ. β υποπερ.4, 5 του ν. 3463/2006 καθώς επίσης στο άρθρο 94 § 1 περ. 25, 26 § 2 περ. 25 του ν. 3852/2010. 5. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος θα λαμβάνει αντιμισθία. 6. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Μελέτης του Ιωάννη δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Ο Αντιδήμαρχος θα υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αναφέρονται στην άσκηση των καθ΄ ύλην αρμοδιοτήτων που του μεταβιβάζονται. Τα ανωτέρω έγγραφα και πράξεις θα κοινοποιούνται στο Γραφείο Δημάρχου και η υπογραφή τους θα φέρει τον ακόλουθο τύπο: Ο Αντιδήμαρχος. Χρήστος Μελέτης

8. Μεταβιβάζει στον ανωτέρω τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Ενότητας Τενέας του Δήμου Κοριν- θίων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 59 § 4 του ν. 3852/2010. 9. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση του Δημάρχου κατά το μέρος που αντίκειται στις ρυθ- μίσεις της παρούσας ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτήν. 10. Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μια ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κορινθίας και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων.

Ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός

Προηγούμενο άρθροΣυνεδρίαση ΔΣ Κορίνθου – Νέος Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Επόμενο άρθροΑΣΕΠ: Έρχεται προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις στους δήμους