Αρχική Χωρίς κατηγορία ΦΟΔΣΑ: Αυτά αποφασίστηκαν και δεν περιλήφθηκαν στο τελικό κείμενο! (video)

ΦΟΔΣΑ: Αυτά αποφασίστηκαν και δεν περιλήφθηκαν στο τελικό κείμενο! (video)

Το peloponnisownews.gr σας παρουσιάζει κομμάτια από την συνεδρίαση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στις 19 Ιουλίου 2016, συνεδρίαση κατά την οποίαν ο μελετητής παρουσίασε τις αλλαγές που έγιναν στην αρχική μελέτη αναθεώρησης και οι Δήμαρχοι και εκπρόσωποι Δημοτικών Συμβουλίων έθεσαν 5 ακόμα σημεία τα οποία εν τέλει και κατεγράφησαν για να περιληφθούν στο τελικό κείμενο, στην ομόφωνη απόφαση του φορέα. Τα σημεία αυτά που θα δείτε στο video δεν έχουν περιληφθεί στην απόφαση που αναρτήθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΦΟΔΣΑ και εστάλη στο Υπουργείο και είναι τα κάτωθι βάσει της απόφασης που έλαβε το όργανο στις 19/7/16 και έλαβε την ΑΔΑ:ΩΜΙΥΟΞΝΒ-66Ζ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφάσισε ομόφωνα
Την αποδοχή της πρότασης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου με τις
τροποποιήσεις που αναφέρθηκαν, όπως αυτό βελτιώθηκε και υποβλήθηκε εκ νέου
από τον μελετητή κατόπιν της συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου στις
11‐7‐2016 και διανεμήθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη του ΦΟΔΣΑ στις 15‐07‐2016.
Στο τελικό κείμενο της πρότασης που θα υποβληθεί προς έγκριση στις αρμόδιες
αρχές, θα πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες προσαρμογές ώστε να ικανοποιούνται οι
αναγνωσθείσες τροποποιήσεις και επιπλέον οι παρακάτω βελτιωτικές προτάσεις που
τέθηκαν και έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ στην παρούσα συνεδρίαση :

1. Όποιος Δήμος ή ομάδα Δήμων το επιθυμεί μπορεί να αναπτύξει τοπική μονάδα
μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων. Η ανάπτυξη τοπικών μονάδων
μεταβατικής διαχείρισης με χρήση τεχνολογιών μηχανικής διαλογής,
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, οι οποίες μπορούν να συνεχίσουν να
λειτουργούν και μετά από το πέρας της μεταβατικής διαχείρισης, επιτρέπεται
από το ΠΕΣΔΑ. Μετά την υλοποίηση του ΠΕΣΔΑ οι μονάδες αυτές μπορούν να
συνεχίσουν να λειτουργούν, εφόσον οι Δήμοι που τις αναπτύξουν το επιθυμούν,
με τρόπο λειτουργίας που θα συνάδει με τα οριζόμενα στον ΕΣΔΑ και την
κείμενη νομοθεσία. Καθώς δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν με ασφάλεια τα
χαρακτηριστικά τους, οι λεπτομέρειες λειτουργίας και ένταξης τους στο
συνολικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου θα
καθοριστούν κατά περίπτωση, εκτιμώντας την δυναμικότητα, τον τρόπο
λειτουργίας τους και τα συνολικά δεδομένα στην διαχείριση απορριμμάτων της
Περιφέρειας, με μεταγενέστερες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ όταν προκύπτει
η σχετική ανάγκη. Όσοι Δήμοι ή ομάδες Δήμων επιθυμούν να προβούν σε
ολοκληρωμένη τοπική διαχείριση μόνιμου χαρακτήρα, θα πρέπει οπωσδήποτε
έως τις 10‐8‐2016 να υποβάλλουν πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση
ολοκληρωμένης τοπικής διαχείρισης προς ενσωμάτωση στον ΠΕΣΔΑ.

2. Οι ανωτέρω τοπικές μονάδες υλοποιούνται από τους Δήμους (μεμονωμένους ή
σε ομάδα) και λειτουργούν υπό την αποκλειστική ευθύνη και ιδιοκτησία των
Δήμων και την εποπτεία του ΦΟΔΣΑ.

3. Απαλοιφή από το ΠΕΣΔΑ οποιασδήποτε αναφοράς σε ποιοτικά χαρακτηριστικά
εισερχομένων στις μονάδες.

4. Το τελικό κόστος διαχείρισης ανά τόνο διαχειριζόμενων απορριμμάτων δεν
είναι δυνατόν να προβλεφθεί με ακρίβεια εκ των προτέρων, καθώς θα εξαρτηθεί
από τα χρηματοοικονομικά δεδομένα υλοποίησης των προβλεπομένων στον
ΠΕΣΔΑ (αποκλειστικά δημόσια δαπάνη ή όχι, ποσοστό κινητοποίησης ιδιωτικών
κεφαλαίων, ΣΔΙΤ, δάνειο προς το ΦΟΔΣΑ ή οποιαδήποτε άλλη σύννομη λύση). Ο
ΦΟΔΣΑ θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η μέση τιμή
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
6/6
διαχείρισης να μην ξεπερνάει τη μέση τιμή άλλων ολοκληρωμένων λύσεων ανά
την Ελλάδα.

5. Η αρμοδιότητα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Περιφέρειας και των
τυχόν συμβάσεων που απορρέουν από αυτές, εκτός των τοπικών
εγκαταστάσεων που θα κατασκευαστούν από Δήμους και θα είναι στην
αποκλειστική τους αρμοδιότητα και ευθύνη, θα πρέπει να ασκείται
αποκλειστικά από το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου, ως αρμόδιος φορέας σύμφωνα με
τη νομοθεσία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ & Δ.Σ.