Αρχική Χωρίς κατηγορία Οι αγριόχοιροι του Ηλία…

Οι αγριόχοιροι του Ηλία…

17.06.2008 WARSZAWA - BIALOLEKA . DZIKI , STADO DZIKOW SPACERUJACYCH PRZEZ MIASTO fot. Arkadiusz Boimski Zgodnie z rozmow¹ z Pani¹ Redaktor Katarzyn¹ Wójtowicz, przesy³am w za³¹czeniu fotografie wykonane na Bia³o³êce w Warszawie w dniu 17 czerwca br. Ps. Zdjêcia udostêpniam Pañstwu nieodp³atnie. Proszê jedynie, w przypadku ich wykorzystania, o podanie informacji o autorze fotografii.

poylokefalos giorgos

Του Γιώργου Πουλοκέφαλου / Πρ. Προέδρου Π.Σ Πελοποννήσου
Στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Σπάρτη, ο Ηλίας, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης εισηγήθηκε το θέμα της Η.Δ. σχετικά με την μεγάλη αύξηση του αριθμού των αγριογούρουνων στην Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια.
Οι καταφανείς επιπτώσεις από αυτή την αύξηση είναι οι τεράστιες καταστροφές που επιφέρουν στις αγροτικές καλλιέργειες παντού και στην ύπαιθρο και σε χωριά και σε πόλεις.
Βέβαια σε επίρρωση της «πολιτικής του φτερού» από την Περιφερειακή Αρχή δεν προτάθηκε και δεν λήφθηκε κανένα συγκεκριμένο μέτρο σε επίπεδο εφαρμοσμένης πολιτικής με συγκεκριμένο περιεχόμενο και με αναμενόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα.
Παρά μόνον διαπιστώσεις! Κουβέντα να γίνεται εν είδει κινησιοθεραπείας!
Σε ένα υπαρκτό πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία της υπαίθρου και όχι μόνον , αφού τα εν λόγω τετράποδα βρίσκονται, τα βλέπεις και τα συναντάς παντού , το θέμα εξαντλήθηκε ως φαίνεται με την αναφορά του στο ΠΕΣΥ!
Για λήψη συγκεκριμένων μέτρων ούτε λόγος!
Αν και σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες τα αγριογούρουνα της Λακωνίας σταματούν τις επιδρομές τους και τις επελάσεις τους στις καλλιέργειες , στους κήπους και στις αυλές των σπιτιών γιατί ………….. φοβήθηκαν την εισήγηση του Ηλία !
Για τους άλλους Νομούς εικάζουμε ότι το σκέφτονται ακόμη!
Τελικά πέρα από τη θυμηδία στον τόπο αυτό δεν περισσεύει και η υποκρισία ;;;;;;