Αρχική Χωρίς κατηγορία ΦΟΣΔΑ: Νέος διαγωνισμός για σύμβουλο αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ

ΦΟΣΔΑ: Νέος διαγωνισμός για σύμβουλο αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ

Ακυρώθηκε η προηγούμενη διαδικασία

Νέο διαγωνισμό κάνει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πελοποννήσου για την επιλογή συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Η απόφαση ελήφθη σε τελευταία συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής του ΦΟΔΣΑ και τέλη Μαρτίου εκδόθηκε η προκήρυξη για τον επαναληπτικό διαγωνισμό.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Υπηρεσία : Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής
Ο Πρόεδρος ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου προκηρύσσει πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με συμπλήρωση τιμολογίου, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής» σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 43.050,00 ευρώ με το Φ.Π.Α. 23%. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 07-04-2016 & ώρα 13:30 στα γραφεία του ΦΟΔΣΑ, Δ/νση Δημαρχείο Τρίπολης, Λαγοπάτη κ’ Αταλάντης, 5ος όροφος.
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και οι κοινοπραξίες που ασχολούνται συστηματικά με το αντικείμενο της ανάθεσης και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική και επιστημονική εμπειρία, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1.4 της τεχνικής περιγραφής της υπ’ αρ. 03/2016 μελέτης του ΦΟΔΣΑ που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας.
Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη δημοπράτησης παρέχονται από τις υπηρεσίες του ΦΟΔΣΑ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ.: 2721023540 – Fax : 2721025234 – email : fodsapel@gmail.com).
Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας επιβαρύνουν το μειοδότη του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άκαρπος θα επαναληφθεί στις 11/04/2016 ημέρα Δευτέρα , ώρα 13:30 με τους ίδιους όρους .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΦΟΔΣΑ
Ηλίας Ανδρικόπουλος
Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης

Και η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦΟΔΣΑ για την προκήρυξη του επαναληπτικού διαγωνισμού

Στην Τρίπολη στις 29 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μετά από την με αριθμό πρωτ. 80/25-03-2016 πρόσκληση του προέδρου της Ε.Ε. κ. Ηλία Ανδρικόπουλου, συνήλθε στο Δημαρχείο Δήμου Τρίπολης σε τακτική συνεδρίαση η Ε.Ε. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση με θέμα: «Πρόχειρος διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής».
Στις 24-03-2016 ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής».
Σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού υπεβλήθησαν μόνο 2 προσφορές, οι οποίες και δεν αποσφραγίστηκαν ακόμα, ούτε όσον αφορά τα δικαιολογητικά ούτε το οικονομικό αντικείμενο αυτών. Κατά τη φάση παραλαβής των τευχών δημοπράτησης υπήρξαν προβληματισμοί από ορισμένους ενδιαφερόμενους σχετικά με το επίπεδο της ζητούμενης εμπειρίας στο αντικείμενο και απαραίτητης στελέχωσης της ομάδας έργου, τα οποία θεωρήθηκαν αρκετά υψηλά για το αντικείμενο του έργου και περιοριστικά ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής. Επειδή ως Εκτελεστική Επιτροπή κινούμαστε πάντα με διαφάνεια και στόχος μας είναι η επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συμμετοχής και συναγωνισμού στο συγκεκριμένο διαγωνισμό, που είναι κομβικής σημασίας λόγω του αντικειμένου του, προτείνω :
1. Την ακύρωση της μέχρι τώρα διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 28/80, θεωρώντας πως οι όροι για την τεχνική και επιστημονική επάρκεια των διαγωνιζομένων επηρεάζουν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και δεν επιτρέπουν την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συμμετοχής στο διαγωνισμό. 2. Την επανάληψη της δημοπρασίας, με τις ακόλουθες αλλαγές στην παράγραφο 1.4 «Τεχνική & επιστημονική επάρκεια των διαγωνιζόμενων» των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 03/2016 μελέτης που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνική και επιστημονική εμπειρία στο αντικείμενο της Υπηρεσίας, με τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: Να διαθέτουν Ομάδα Εργασίας που θα απασχοληθεί στην παροχή της υπηρεσίας• αποτελούμενη από τρεις (3) τουλάχιστον απόφοιτους ΑΕΙ ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο (Π.Ε. Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγων, Χημικών Μηχανικών κ.α. συναφών ειδικοτήτων), εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον θα πρέπει να έχει μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 27 – περιβαλλοντικές μελέτες. Στα τρία μέλη της ομάδας εργασίας περιλαμβάνεται και ο συντονιστής αυτής. Ο συντονιστής της ομάδας εργασίας να διαθέτει 10ετή εμπειρία στη διαχείριση• στερεών αποβλήτων. Ο υποψήφιος ανάδοχος (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή εναλλακτικά δυο (2)• τουλάχιστον εκ των μελών της ομάδας εργασίας να έχει εκπονήσει ως ανάδοχος ή να έχει οριστεί ως σύμβουλος εκπόνησης ή να έχει συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας την τελευταία 15ετία σε τουλάχιστον ένα (1) εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ ή ΕΣΔΑ ή προγράμματα παρόμοιας φύσης Περιφερειακής τουλάχιστον εμβέλειας. Προς απόδειξη των ανωτέρω προσόντων θα πρέπει οι υποψήφιοι να συμπεριλάβουν στο φάκελο συμμέτοχης τα ακόλουθα: Α. Αναλυτικό προφίλ του υποψηφίου. Β. Περιγραφή της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμα, ειδικότητες κλπ) που θα αναλάβει την υπηρεσία. Γ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών – ειδίκευσης των μελών της ομάδας εργασίας. Δ. Βεβαιώσεις της Αναθέτουσας αρχής, αντίγραφα συμβάσεων ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την επιτυχή υλοποίηση των μελετών που στοιχειοθετούν την απαιτούμενη εμπειρία που περιγράφεται ανωτέρω. Ε. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας εργασίας πως αποδέχονται τον ορισμό τους σε αυτή.» Τα Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση Αποφασίζουν ομόφωνα Την ακύρωση της μέχρι τώρα διαδικασίας δημοπράτησης της υπηρεσίας• «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Πελοποννήσου και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής», σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΠΔ 28/80, θεωρώντας πως οι όροι για την τεχνική και επιστημονική επάρκεια των διαγωνιζομένων επηρεάζουν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και δεν επιτρέπουν την επίτευξη του μέγιστου δυνατού βαθμού συμμετοχής στο διαγωνισμό. Οι μη αποσφραγισθείσες κατατεθείσες προσφορές θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες μετά το πέρας τις νέας διαδικασίας ανάθεσης που θα ακολουθήσει. Την επανάληψη της δημοπρασίας, με τις ακόλουθες αλλαγές στην παράγραφο• 1.4 «Τεχνική & επιστημονική επάρκεια των διαγωνιζόμενων» των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. 03/2016 μελέτης που διέπει την εκτέλεση της υπηρεσίας : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη τεχνική και επιστημονική εμπειρία στο αντικείμενο της Υπηρεσίας, με τις ακόλουθες ελάχιστες προϋποθέσεις: Να διαθέτουν Ομάδα Εργασίας που θα απασχοληθεί στην παροχή της υπηρεσίας• αποτελούμενη από τρεις (3) τουλάχιστον απόφοιτους ΑΕΙ ειδικότητας σχετικής με το αντικείμενο (Π.Ε. Περιβάλλοντος, Περιβαλλοντολόγων, Χημικών Μηχανικών κ.α. συναφών ειδικοτήτων), εκ των οποίων ένας (1) τουλάχιστον θα πρέπει να έχει μελετητικό πτυχίο Β’ τάξης στην κατηγορία 27 – περιβαλλοντικές μελέτες. Στα τρία μέλη της ομάδας εργασίας περιλαμβάνεται και ο συντονιστής αυτής. Ο συντονιστής της ομάδας εργασίας να διαθέτει 10ετή εμπειρία στη διαχείριση• στερεών αποβλήτων. Ο υποψήφιος ανάδοχος (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) ή εναλλακτικά δυο (2)• τουλάχιστον εκ των μελών της ομάδας εργασίας να έχει εκπονήσει ως ανάδοχος ή να έχει οριστεί ως σύμβουλος εκπόνησης ή να έχει συμμετάσχει σε ομάδα εργασίας την τελευταία 15ετία σε τουλάχιστον ένα (1) εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ ή ΕΣΔΑ ή προγράμματα παρόμοιας φύσης Περιφερειακής τουλάχιστον εμβέλειας. Προς απόδειξη των ανωτέρω προσόντων θα πρέπει οι υποψήφιοι να συμπεριλάβουν στο φάκελο συμμέτοχης τα ακόλουθα: Α. Αναλυτικό προφίλ του υποψηφίου. Β. Περιγραφή της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμα, ειδικότητες κλπ) που θα αναλάβει την υπηρεσία. Γ. Αντίγραφα τίτλων σπουδών – ειδίκευσης των μελών της ομάδας εργασίας. Δ. Βεβαιώσεις της Αναθέτουσας αρχής, αντίγραφα συμβάσεων ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύει την επιτυχή υλοποίηση των μελετών που στοιχειοθετούν την απαιτούμενη εμπειρία που περιγράφεται ανωτέρω. Ε. Υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ομάδας εργασίας πως αποδέχονται τον ορισμό τους σε αυτή.»
Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου
Ηλίας Ανδρικόπουλος Δήμαρχος Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης