Αρχική Χωρίς κατηγορία Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ως τις 30 Σεπτεμβρίου.
Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που διοργανώνει,το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οι οποίες διαρκούν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012). Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

· Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ.
· Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
· Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι.
· Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία και, αν υπάρχουν, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
· Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης, αποδεκτό από επίπεδο Β2 (Lower) έως επίπεδο C2 (Proficiency) μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής). Αποδεκτά πιστοποιητικά γλωσσομάθειας είναι αυτά που αναγνωρίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. για τον διορισμό στον δημόσιο τομέα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει πιστοποιητικό, η κατοχή ξένης γλώσσας θα διαπιστωθεί με εξετάσεις.
· Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
· Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου (επικυρωμένα με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά) σε συνάφεια με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
· Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι., Προϊσταμένους Μονάδων, εργοδότες.
· Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
· Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν μέχρι και 30 Σεπτεμβρίου 2015, είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ με ημερομηνία μέχρι και 2 Οκτωβρίου 2015) είτε μεcourier στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (Πληροφορίες: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο, Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα, τηλ. 27210-65119, 27210-65105 και 27210-65128, e-mail:class-phil@uop.gr, ιστοσελίδα του προγράμματος http://class-phil.kalamata.uop.gr/ ).

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. των Φιλοσοφικών Σχολών, γενικότερα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, των Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, των Παιδαγωγικών Επιστημών, των Θεατρικών Σπουδών και της Θεολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομογενών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 3.600€, καταβλητέα σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 900€, η καθεμία πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου. Γίνονται δεκτοί και υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. ή άλλων Ιδρυμάτων.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι:

Αξιολόγηση αιτήσεων, με βάση τα στοιχεία που εμπεριέχονται στον φάκελο υποψηφιότητας.

Συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής.

Αναφορικά με την συνέντευξη θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες: http://class-phil.kalamata.uop.gr/call2015/