Αρχική Χωρίς κατηγορία Νέα αναβολή στην απόφαση για τα σκουπίδια της Πελοποννήσου απο το Ελεγκτικό!

Νέα αναβολή στην απόφαση για τα σκουπίδια της Πελοποννήσου απο το Ελεγκτικό!

Ζητούνται επιπλέον στοιχεία εντός 15 ημερών

Ανέβαλλε το Ελεγκτικό Συνέδριο την οριστική του κρίση σχετικά με το έργο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα που αφορά στη διαχείριση των απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το Δ’ Τμήμα Διακοπών με την υπ’ αριθμόν 220 πράξη του της 21ης Αυγούστου ζητά την προσκόμιση περαιτέρω στοιχείων εντός 15νθημέρου ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος και να υπάρξει οριστική απόφαση. Από τις διατάξεις του άρθρου 35 του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), συνάγεται ότι το Κλιμάκιο τούτο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ελέγχει τη διαδικασία ανάδειξης Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (ΙΦΣ), ο οποίος θα συμβληθεί με τον αναθέτοντα δημόσιο φορέα στο πλαίσιο σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), που αφορά σε δημόσιο έργο.

Ο έλεγχος αυτός, που είναι έλεγχος νομιμότητας, εκτείνεται επί του συνόλου των πράξεων που συνθέτουν τη διαδικασία υπαγωγής του έργου στο εξαιρετικό καθεστώς του νόμου που διέπει τις ανωτέρω συμπράξεις (ν. 3389/2005, Α΄ 224) και τη διαδικασία επιλογής του αναδόχου ΙΦΣ, καθώς και επί του σχεδίου της σύμβασης σύμπραξης και των παρεπομένων συμφώνων αυτού. Επικεντρώνεται δε κυρίως στα ζητήματα εκείνα που είτε τέθηκαν από τη Διοίκηση, είτε αποτέλεσαν αντικείμενο διαφωνίας μεταξύ μελών επιτροπών διαγωνισμού ή περιεχόμενο υποβληθεισών ενστάσεων ή προσφυγών.

Το Κλιμάκιο, κατά την παρούσα διαδικασία, διατυπώνει αρνητική κρίση μόνο στην περίπτωση που διαπιστώνει ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες των διοικητικών πράξεων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και του σχεδίου της σύμβασης σύμπραξης. Είναι δε ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες εκείνες, ιδίως, με τις οποίες νοθεύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός ή πλήττεται η διαφάνεια της όλης διαδικασίας ή δεν διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και η προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι πλημμέλειες που συνιστούν παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της προστασίας των δικαιωμάτων των ιδιωτών, όπως οι ανωτέρω αρχές προσδιορίζονται και εξειδικεύονται στο άρθρο 9 του ν. 3389/2005 και στις οδηγίες περί δημοσίων έργων.

Κατά τη διαδικασία του ελέγχου αυτού το Κλιμάκιο δεν επιλύει διαφορές υποκαθιστώντας τα άλλα Δικαστήρια στην αντίστοιχη δικαιοδοσία τους, καθόσον ο διενεργούμενος από αυτό έλεγχος αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος από την άποψη της τήρησης από τα διοικητικά όργανα της αρχής της νομιμότητας (Ε’ Κλιμ. 28/2015, 73/2014, 123/2011), καθώς και της εναρμόνισης της συμβατικής τους δράσης, κατά την άσκηση της διακριτικής τους ευχέρειας, προς την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η οποία διέπει τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων (Τμ. VI 4305/2014 και Τμ. Μειζ. Επταμ. Σύνθεσης 4112/2015). Για την άσκηση του ως άνω ελέγχου ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να υποβάλει στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου πλήρη φάκελο, με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού.

Προηγούμενο άρθροΤραγική κατάληψη ληστείας στους Αγίους Θεοδώρους
Επόμενο άρθροΓ. Πανούσης: Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές