Αρχική Χωρίς κατηγορία Αυγουστιάτικη συνεδρίαση στο Λουτράκι αύριο

Αυγουστιάτικη συνεδρίαση στο Λουτράκι αύριο

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι) την 25η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1.Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών Συλλόγων Δήμου μας για το έτος 2015. Διάθεση πίστωσης.

2.Λήψη Απόφασης επί των υποβληθεισών αιτήσεων για χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριων στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων, βάσει του Ν. 4264/2014, για το έτος 2015.

3.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2015 (Β’ τρίμηνο).

4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

5.Έκδοση ή μη πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής από ακίνητο Δήμου μας.

6.Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων.

7.Γνωμοδότηση επί τροποποίησης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) έργου “Κατασκευή και λειτουργία μονάδας επεξεργασίας ιλύος διυλιστηρίου” της εταιρείας “ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) – Διυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.” στους Αγ. Θεοδώρους.

8.Τροποποίηση ή μη της υπ’ αριθμ. 72/2015 Α.Δ.Σ. περί γνωμοδότησης επί πρότασης αποχαρακτηρισμού τμήματος του παλαιού οδικού δικτύου της Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου που διέρχεται από τις εγκαταστάσεις της ΜΟΤΟΡ – ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ.

9.Πρόσκληση για κατάθεση δικαιολογητικών προς ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών Δήμου μας.

10.Εξέταση αιτήματος ΕΛΙΝΤΟΥΡ Α.Ε. για υπαγωγή της στη ρύθμιση των διατάξεων του Ν. 4321/2015.

11.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 153/2015 Α.Δ.Σ. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας “Προμήθεια Park & Ride Δήμου Λουτρακίου – Αγ. Θεοδώρων”.

12.Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση του Ράλλυ “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ” 2015.

13.Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της 13ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών Ελλάδας. Διάθεση πίστωσης.

14.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης, έτους 2015, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των ν.π.δ.δ.. Καθορισμός του τρόπου διενέργειας αυτής. Δέσμευση εγγραφής πιστώσεων στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.

15.Έγκριση ή μη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας “Καθαρισμός δημοτικών καταστημάτων”. Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016.

16.Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016, για την υλοποίηση του προγράμματος προστασίας δημόσιας υγείας από αδέσποτα ζώα, ετών 2015 – 2016.

17.Δέσμευση εγγραφής πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2016, για την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών σε αδέσποτα ζώα συντροφιάς Δήμου μας (2015 – 2016).

18.Προσωρινή εκκαθάριση της αριθμ. 1/2010 Πράξης Αναλογισμού στο Κ.Χ. 174 του σχεδίου πόλεως Λουτρακίου, δυνάμει της αριθμ. 94/2013 Απόφασης Μ.Π.Κ.

19.Έγκριση επεκτάσεων δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε διάφορες περιοχές του Δήμου μας.

20.Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 28/2015 Α.Δ.Σ., περί αντικατάστασης μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση της ερευνητικής εργασίας “Υδρογεωλογική έρευνα ευρύτερης περιοχής Αγ. Θεοδώρων”.

21.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 160/2015 Α.Δ.Σ., περί διαγραφής ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών λαϊκών αγορών, ετών χρήσης 2012, 2013, 2014 & Α’ τριμήνου 2015.

22.Παροχή ή μη σύμφωνης γνώμης για παραχώρηση στo ΦΙΛΟΖΩΪΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ “ΚΟΠΡΑΠ” χώρου χερσαίας ζώνης λιμένος, αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ., έμπροσθεν δημοτικού κτιρίου Beau Rivage, προς διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης.

23.Χορήγηση ή μη στον ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παναγιώτη άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυγαγωγικών παιδιών περιορισμένης διάρκειας σε Κ.Χ. επί της οδού Σαρωνικού 29 στους Αγ. Θεοδώρους. Καθορισμός τέλους κατάληψης & εγγυητικής επιστολής.

24.Χορήγηση ή μη στη ΜΑΡΗ Μαριάνθη άδειας λαϊκής αγοράς παραγωγού, άνευ θέσης.

25.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους της υπ’ αριθμ. 16/68 Πράξης Αναλογισμού (Ο.Τ. 131) στο Λουτράκι, επονόματι ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ Θεόδωρου και επαναβεβαίωση ποσού.

26.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι BIG STORES A.E., κατόπιν δικαστικών αποφάσεων.

27.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι διαφόρων οφειλετών.

28.Διαγραφή ή μη οφειλών από βεβαιωτικό κατάλογο δημοτικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, επονόματι ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ Παναγιώτη & ΠΟΛΥΖΩΙΔΗ Αθανασίου.

29.Επιστροφή ποσού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, κατόπιν ανάκλησης των αποφάσεων ένταξης πράξεων του Προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”.

30.Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας (Σεπτέμβριος 2015).