Αρχική Χωρίς κατηγορία Όροι και κανόνες για τους νικητές της διαγωνιστικής διαδικασίας επιδεξιότητας της εκπομπής...

Όροι και κανόνες για τους νικητές της διαγωνιστικής διαδικασίας επιδεξιότητας της εκπομπής “Εμείς Οι Έλληνες”

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Όροι διαγωνισμού υπό τον τίτλο, «TV SUPER – Οι πιο γρήγοροι κερδίζουν» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διοργανώνεται και διεξάγεται κάθε φορά από την εταιρεία «ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε», στο πλαίσιο κάποιας τηλεοπτικής εκπομπής (εφεξής η «Εκπομπή»), παραγωγής (απευθείας ή μέσω Εκτελεστή Παραγωγής) και προβολής από τον τηλεοπτικό σταθμό TV SUPER Κορίνθου (εφεξής ο «TV SUPER») μέσω της MEDIATEL Α.Ε. (εφεξής η «MEDIATEL»), που είναι ο τεχνικός πάροχος.

1.ΤΙΤΛΟΣ
Ο τίτλος του Διαγωνισμού είναι: «TV SUPER – Οι πιο γρήγοροι κερδίζουν»

2. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι παρόντες Όροι Διαγωνισμού συνιστούν τους όρους για τη συμμετοχή, ανάδειξη Νικητών και κάρπωση των Επάθλων στο πλαίσιο κάθε (διακριτού και αυτοτελούς) Διαγωνισμού, που θα λαμβάνει κάθε φορά χώρα στο πλαίσιο (ενός ή περισσότερων επεισοδίων) κάποιας Εκπομπής του TV SUPER. Ήτοι, εφεξής, ως «Διαγωνισμός» θα νοείται ο εκάστοτε διακριτός και αυτοτελής διαγωνισμός, που θα διεξάγεται κάθε φορά στο πλαίσιο κάποιας Εκπομπής (ή/και ενός ή περισσότερων επεισοδίων ή μερών της), βάσει των παρόντων όρων. Ρητά διευκρινίζεται ότι, την ευθύνη της διοργάνωσης και διεξαγωγής του εκάστοτε Διαγωνισμού φέρει αποκλειστικά ο TV SUPER βαρυνόμενου επίσης με την προώθηση και προβολή του Διαγωνισμού, την επιλογή και προμήθεια των εκάστοτε Επάθλων καθώς και τη διαδικασία, επιμέλεια και ευθύνη απόδοσης κάθε φορά αυτών στους Νικητές.
Δεδομένης της αυτοτέλειας διεξαγωγής κάθε Διαγωνισμού, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, μέρος των παρόντων όρων (λ.χ. η διάρκεια εκάστοτε Διαγωνισμού, τα προσφερόμενα Δώρα, το πλήθος των Νικητών κλπ.) είναι δυνατό να διαφοροποιούνται/τροποποιούνται ή να εξειδικεύονται μέσω σχετικών ανακοινώσεων και οδηγιών του TV SUPER (δημοσιοποιούμενων κατ’ αρχήν προφορικά μέσω της εκάστοτε Εκπομπής αλλά και ενδεχομένως, μέσω της ιστοσελίδας του TV SUPER (www.peloponnisosnews.gr), κατά τα αναφερόμενα στο παρόν), κάθε δε τέτοια τροποποίηση/προσθήκη ήδη με το παρόν συμφωνείται ότι, άμα τη ανακοίνωσή της από τον εκάστοτε Παρουσιαστή ή την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα του TV SUPER (όποιο επέλθει πρώτο), συνιστά αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο που διαμένει νομίμως στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Αποκλείονται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι ή/και συνεργάτες της MEDIATEL και των τυχόν συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς οι εργαζόμενοι ή/και συνεργάτες του TV SUPER και του τυχόν εκάστοτε Εκτελεστή Παραγωγής εκάστοτε Εκπομπής. Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή των ανωτέρω θα ακυρωθεί αυτόματα και άμεσα και αυτοί δε θα δύνανται να καρπωθούν το τυχόν Έπαθλο του Διαγωνισμού.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται (α) τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων Διαγωνισμού, καθώς και των εκάστοτε επίσημων κανόνων και σχετικών με το Διαγωνισμό αποφάσεων/ανακοινώσεων/οδηγιών του TV SUPER (ή/και τυχόν εκπροσώπων και προστηθέντων τους), οι οποίες, αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων, είναι οριστικές, δεσμευτικές και αμετάκλητες, καθώς και (β) την εκ μέρους των συμμετεχόντων παροχή ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης, όπου αυτό, βάσει του παρόντος, απαιτείται.
Ως «Συμμετέχων» ορίζεται οποιοσδήποτε, έγκυρα, βάσει των παρόντων όρων, συμμετέχει στο Διαγωνισμό.

3. ΕΠΑΘΛΟ
3.1. Ο εκάστοτε Νικητής του Διαγωνισμού λαμβάνει ως Έπαθλο τα εκάστοτε χρηματικά ποσά, προϊόντα ή υπηρεσίες (εφεξής το Έπαθλο), που θα ανακοινώνεται κατά περίπτωση, από τον Παρουσιαστή της εκάστοτε Εκπομπής (στο πλαίσιο της οποίας θα ενσωματώνεται κάθε φορά ο Διαγωνισμός). Το Έπαθλο θα ανακοινώνεται κάθε φορά κατά την έναρξη κάθε Διαγωνισμού (στο πλαίσιο κάθε Εκπομπής) αλλά και ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια αυτού.
3.2. Η απονομή του Επάθλου θα πραγματοποιείται σύμφωνα, ιδίως, με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσης.
3.3. Το εκάστοτε Έπαθλο διατίθεται στο Νικητή με επιμέλεια του TV SUPER , σύμφωνα με τα οριζόμενα στους παρόντες Όρους αλλά και τις εκάστοτε ειδικότερες οδηγίες/όρους, που θα ανακοινώνονται κάθε φορά στο πλαίσιο κάθε σχετικής Εκπομπής, ιδίως δε, ο δε TV SUPER θα παρέχει κάθε φορά τις ανάλογες οδηγίες προς τους Νικητές για την κάρπωσή τους, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα και κατωτέρω στους παρόντες όρους.
3.4. Διευκρινίζεται ότι κάθε Έπαθλο παρέχεται αιτία Διαγωνισμού και κατά κανένα τρόπο εξ άλλης αιτίας, ιδίως όχι αιτία δωρεάς.

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
4.1. Προκειμένου να συμμετέχει στο Διαγωνισμό, θα πρέπει κανείς να καλέσει στον αριθμό 8758768060, που θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τον Παρουσιαστή της εκάστοτε Εκπομπής (στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται ο Διαγωνισμός) και θα γνωστοποιείται στους τηλεθεατές και μέσω κάρτας/crawl/super της Εκπομπής, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Ο Συμμετέχων, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής του κλήσης (κατά τα αναφερόμενα υπό 4.4. κατωτέρω) καλείται μέσω του ηχογραφημένου μηνύματος που ακούει, να πληκτρολογήσει, όσο πιο γρήγορα μπορεί, το μονοψήφιο αριθμό, που θα του ανακοινωθεί από το σύστημα μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. Ο μονοψήφιος αριθμός που ανακοινώνεται κάθε φορά σε κάθε συμμετέχοντα είναι ένας αριθμός από το 0-9. Το σύστημα αυτόματα του ανακοινώνει αν έως στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή είναι μέσα στους πέντε (5) πιο γρήγορους της διαδικασίας ή όχι (ρητά διευκρινίζεται ότι, ως «πιο γρήγορος της διαδικασίας» νοείται αυτός που θα πληκτρολογήσει τον εν λόγω αριθμό στο μικρότερο δυνατό χρόνο από την στιγμή που αυτό του ζητηθεί μέσω του σχετικού ηχογραφημένου μηνύματος). Επίσης, το σύστημα ενημερώνει τον Συμμετέχοντα στην περίπτωση που είναι μέσα στους πέντε πιο γρήγορους (κατά τα ανωτέρω) πως η κατάσταση του (και δη η «κατάταξη» αυτού) μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή μέχρι το τέλος της διαδικασίας (εφόσον κάποιος άλλος συμμετέχων πληκτρολογήσει τον εν λόγω αριθμό που θα του ζητηθεί από το σύστημα σε μικρότερο χρόνο από αυτόν). Στην συνέχεια, ζητούνται από το Συμμετέχοντα τα στοιχεία του (όνομα, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό), τα οποία ηχογραφούνται από το σύστημα, ώστε να καταστεί εφικτή η μετέπειτα επικοινωνία μαζί του και να του ανακοινωθεί μετά το πέρας της ενέργειας (εάν αυτή είναι η περίπτωση), ότι, ήταν πράγματι μέσα στους πέντε πιο γρήγορους, και ότι είναι ένας από τους Νικητές. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων δώσει ανεπαρκώς, ελλιπώς, εσφαλμένως τα ανωτέρω στοιχεία ή κατά τρόπο μη ευκρινώς ηχογραφημένα, τότε αυτός αποκλείεται και η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται από υπαιτιότητά του (ενώ δεν του επιστρέφεται το ποσό που έχει χρεωθεί μέσω της κλήσης για τη συμμετοχή του). Εντούτοις, ρητά διευκρινίζεται ότι, αν μετά το τέλος της ενέργειας αναδειχθεί πιο γρήγορος κάποιος συμμετέχων που δεν έχει δώσει σωστά/ πλήρως τα στοιχεία του αλλά είναι αναγνωρίσιμος ο αριθμός από τον οποίο καλεί (ήτοι δεν καλεί από απόκρυψη), τότε δεν ακυρώνεται ως Νικητής αλλά ο TV SUPER επικοινωνεί μαζί του μέσω του τηλεφώνου από το οποίο έχει δηλώσει συμμετοχή για να του ανακοινώσει ότι είναι Νικητής. Το σύνολο των πληροφοριών που δίδει ο συμμετέχων καταχωρείται ηλεκτρονικά από ο TV SUPER.
Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων πληκτρολογήσει λάθος αριθμό ή πληκτρολογήσει αριθμό πριν τον χαρακτηριστικό ήχο ή και κατά την διάρκεια του χαρακτηριστικού ήχου, τότε αυτός αποκλείεται και η συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ακυρώνεται από υπαιτιότητά του (ενώ δεν του επιστρέφεται το ποσό που έχει χρεωθεί μέσω της κλήσης για τη συμμετοχή του).
Μετά την ηχογράφηση των στοιχείων του, ο συμμετέχοντας έχει την επιλογή να παραμείνει στη γραμμή για να συνδεθεί ζωντανά με την εκπομπή και να μιλήσει στον αέρα.
4.2. Στο πλαίσιο κάθε Εκπομπής (και δη ακόμη και κάθε επεισοδίου της) δύναται να εξελιχθούν (ανά διαστήματα/ επεισόδια που θα οριστούν από τον TV SUPER ) ένας ή και περισσότεροι διαγωνισμοί, γεγονός που εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του TV SUPER και θα ανακοινώνεται κάθε φορά από τον Παρουσιαστή της Εκπομπής. Οι συμμετέχοντες θα λαμβάνουν μέρος στους διαγωνισμούς, σύμφωνα κάθε φορά με τους παρόντες όρους όσον αφορά στον τρόπο συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και σύμφωνα με τις εκάστοτε ανακοινώσεις του Παρουσιαστή όσον αφορά στην έναρξη και λήξη και στο εκάστοτε Έπαθλο.
4.3. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των τηλεφωνικών κλήσεων ανά συμμετέχοντα για κάθε Διαγωνισμό. Κάθε τηλεφωνική κλήση από τον ίδιο χρήστη θεωρείται ως ξεχωριστή προσπάθεια/ συμμετοχή και δύναται να διεκδικήσει τη νίκη.
4.4. Όλοι οι Συμμετέχοντες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καλώντας, στον αριθμό 8758768060 επιβαρύνονται με το ποσό των 0,75€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά λεπτό κλήσης.

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
5.1 Ο Διαγωνισμός «TV SUPER – Οι πιο γρήγοροι κερδίζουν» θα διεξαχθεί, κατ’ αρχήν, στην εκπομπή «Εμείς οι Έλληνες» και στην εκπομπή «Αυτογκόλ» ξεκινώντας το Σεπτέμβριο του 2014.
5.2 Η διάρκεια του εκάστοτε διαγωνισμού ορίζεται ως εξής: Ο Παρουσιαστής κάθε Εκπομπής, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται κάθε φορά ο Διαγωνισμός, θα ανακοινώνει, στην αρχή της εν λόγω Εκπομπής την, κατ’ αρχήν, την έναρξη και λήξη κάθε Διαγωνισμού, καθώς και την ημέρα και ώρα (έστω κατά προσέγγιση) της ανάδειξης των Νικητών με τον πιο γρήγορο χρόνο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω. Εάν η ανάδειξη γίνει την ίδια μέρα, το όνομα του νικητή θα ανακοινώνεται, κατ’ αρχήν, στο τέλος της εν λόγω Εκπομπής.
5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο (π.χ. έκτακτα γεγονότα, γεγονός ανωτέρας βίας κ.λπ.) ματαιωθεί ή αναβληθεί η τηλεοπτική μετάδοση της Εκπομπής στο πλαίσιο της οποίας ανακοινώθηκε/διεξάγεται κάποιος Διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες του διαγωνισμού της ημέρας εκείνης συμμετέχουν αυτοδικαίως (και χωρίς να προβούν οι ίδιοι σε κάποια ενέργεια) κατά την μετάδοση του αμέσως επόμενου της ματαίωσης/ αναβολής επεισοδίου της Εκπομπής.
5.4 Ο TV SUPER διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλλει κατά την κρίση του τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα κάθε Διαγωνισμού. Το κοινό θα ενημερώνεται για τις αλλαγές αυτές, κατ’ αρχήν προφορικά από τον Παρουσιαστή της Εκπομπής και περαιτέρω, με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

6. ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ
6.1 Οι πέντε πιο γρήγοροι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στον όρο 4.1, κερδίζουν τα Έπαθλα.
6.2 Ρητά διευκρινίζεται, πως στην περίπτωση που αναδειχθούν ως οι πιο γρήγοροι (κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) με τον ακριβώς ίδιο χρόνο περισσότεροι από ένας (1) συμμετέχοντες, τότε ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: Ο TV SUPER ελέγχει πόσοι συμμετέχοντες έχουν πετύχει ισοβαθμία στον διαγωνισμό και αναδεικνύει νικητή εκείνον που συμμετείχε πρώτος στο διαγωνισμό χρονολογικά.
6.3 Επίσης, μετά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού και την ανάδειξη του Νικητή, καθένας θα μπορεί να πληροφορείται το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού μέσω της ιστοσελίδας (website) του τηλεοπτικού σταθμού “TV SUPER (www.peloponnisosnews.gr) ιδίως δε το μέρος/ενότητα αυτής που αφορά τους διαγωνισμούς.

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΠΑΘΛΟΥ
7.1. Το εκάστοτε Έπαθλο (καθώς και οι ιδιότητες και ο αριθμός τους κλπ.) θα ανακοινώνεται στο κοινό για κάθε Διαγωνισμό, κατ’ αρχήν, προφορικά, μέσω του Παρουσιαστή και έπειτα με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλο/ σκόπιμο από τον TV SUPER .
7.2 Ρητά συμφωνείται ότι, τυχόν φόροι, τέλη, έξοδα κ.λπ. που τυχόν βαρύνουν το Έπαθλο, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή του Επάθλου ή οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την αξιοποίηση του (π.χ. τέλη κυκλοφορίας τροχοφόρου κλπ), καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ’ ολοκλήρου τον Νικητή και ο TV SUPER και η MEDIATEL ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά.
7.3 Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των Νικητών, κατ’ αρχήν, από την εκάστοτε Εκπομπή (στο πλαίσιο της οποίας αυτός έλαβε χώρα) ή και μέσω της ιστοσελίδας του TV SUPER ή/και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επιλεγεί από τον TV SUPER, τα Έπαθλα θα διατίθενται σε αυτούς με επιμέλεια κατ’ αρχήν, του TV SUPER, προστηθέντες του οποίου θα επικοινωνούν για το λόγο αυτό με τους Νικητές τηλεφωνικά, στο τηλέφωνο επικοινωνίας που θα έχουν γνωρίσει στο TV SUPER (μέσω της ανωτέρω διαδικασίας).
7.4 Ειδικότερα, η εκάστοτε διάθεση/παραλαβή των Επάθλων από τους Νικητές θα λαμβάνει χώρα, για κάθε Διαγωνισμό, με τον εκάστοτε οριζόμενο τρόπο και στο εκάστοτε οριζόμενο χρονικό διάστημα (και πάντως όχι μεγαλύτερο κάθε φορά των τριών -3- μηνών από τη μετάδοση της Εκπομπής και δη του επεισοδίου όπου αναδείχθηκε ο Νικητής, υπό την επιφύλαξη των Επάθλων που συνίστανται σε χρηματικό ποσό, για τα οποία ο ως άνω μέγιστος χρόνος ορίζεται κατ’ αρχήν σε πέντε -5- μήνες και υπό την επιφύλαξη τυχόν- σε κάθε περίπτωση – καθυστέρησης λόγω συνδρομής υπαιτιότητας του Νικητή) αλλά και με τις λοιπές λεπτομερείς οδηγίες, που θα ανακοινώνονται κατ’ αρχήν, από τον Παρουσιαστή της εκάστοτε Εκπομπής, στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται ο Διαγωνισμός, και ενδεχομένως, και περαιτέρω, με οποιοδήποτε άλλο μέσο τυχόν κρίνει σκόπιμο ο TV SUPER .
7.5. Μετά την απονομή του Επάθλου στο νικητή, ο TV SUPER ουδεμία ευθύνη φέρει, (αφού η ευθύνη του εξαντλείται, στην «καθοδήγηση» των Νικητών για την ανάληψη του σχετικού επάθλου από τον εκάστοτε δωροθέτη). Τυχόν δε θετική ή αποθετική ζημία που πιθανόν προκύψει σε βάρος του Νικητή ή σε βάρος τρίτου, όπως σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης εξαιτίας, σε σχέση ή με αφορμή τυχόν Έπαθλο, καθώς και σε σχέση με τυχόν ιδιότητες αυτού, μόνος υπεύθυνος θα θεωρείται ο κατασκευαστής/προμηθευτής του και πάντα στο πλαίσιο και στο μέτρο των εκάστοτε εγγυήσεων / επιφυλάξεων που θα έχει δώσει ως προς τη χρήση του, τυχόν δε επιδιόρθωση ή αντικατάσταση αυτού (σε περίπτωση βλάβης κλπ.) λαμβάνουν χώρα βάσει των όρων διάθεσης/εγγύησης των Επάθλων από τον προμηθευτή/ κατασκευαστή (δωροθέτη) ο δε TV SUPER ουδεμία ευθύνη φέρει.
7.6. Τυχόν κόστη ή οποιασδήποτε φύσεως ζημίες που τυχόν προκύψουν σε σχέση και μετά την παραλαβή του Επάθλου, επιβαρύνουν αποκλειστικά το Νικητή.
7.7. Το κάθε Έπαθλο είναι προσωπικό, ατομικό και δε μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται, δεν αντικαθίσταται και δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα (εκτός εάν το Έπαθλο συνίσταται εξ΄αρχής σε χρήματα). Ο Νικητής θα πρέπει να παραλάβει το Έπαθλο μόνο εντός του διαστήματος και με τον τρόπο/χρόνο που ορίζονται στο παρόν ή/και θα ορίζονται κάθε φορά από τον TV SUPER (ή προστηθέντες του).
7.8. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων αναδείξεως του χρήστη/συμμετέχοντος ως Νικητή, ή εάν ο τελευταίος για οποιοδήποτε λόγο αποποιηθεί το Έπαθλο, ή δεν συνεργαστεί με τον TV SUPER /τηρήσει τους όρους της παρούσης/ σχετικές διαδικασίες για την παραλαβή/κάρπωσή του εντός του εκάστοτε ορισθέντος βάσει του παρόντος και βάσει των οδηγιών του TV SUPER διαστήματος, τότε ο TV SUPER, έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοσή του και να το διαθέσει κατά την κρίση του ή και καθόλου. Σε περίπτωση που ο Νικητής δεν καρπωθεί τελικά το Έπαθλο, βάσει των όρων του παρόντος, για οποιονδήποτε λόγο αναγόμενο στο πρόσωπό του ή σε ανωτέρα βία ή σε τυχαίο γεγονός, χάνει αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμά του επ’ αυτού και ο TV SUPER δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά (ούτε ο Νικητής θα διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι αυτού).
7.9 Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας κάποιου Επάθλου (για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιονδήποτε χρόνο) παρ’ ότι αυτό θα έχει ανακοινωθεί, αυτό θα είναι δυνατό να αντικατασταθεί οποτεδήποτε από άλλο, οποιουδήποτε τύπου/είδους, ίσης ή διαφορετικής (μικρότερης ή μεγαλύτερης αξίας), κατά τη διακριτική ευχέρεια του TV SUPER.
7.10 O TV SUPER δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με καθυστερήσεις, αλλαγές, διακοπές, ματαιώσεις, αδυναμία απονομής κάποιου Επάθλου, εξαιτίας αργιών και εορτών, απεργιών ή άλλων συνθηκών, που εμποδίζουν την απονομή ή την κάρπωση αυτού ή άλλων πράξεων ή παραλείψεων, που προκαλούνται από κάθε μορφής απρόβλεπτα γεγονότα και συνθήκες, στις ως άνω δε περιπτώσεις, αυτές διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να απονείμουν σε αντικατάσταση των προαναφερθέντων δώρων, άλλα, ίσης ή διαφορετικής (μικρότερης ή μεγαλύτερης) αξίας.
7.11 Η αποδοχή/παραλαβή των Επάθλων από τους Νικητές αποτελεί και παροχή συναίνεσης προς τον TV SUPER για την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

8. ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ
8.1. Ο TV SUPER διατηρεί ρητά το δικαίωμα να ανακαλεί κάθε φορά εν όλω ή εν μέρει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει οιονδήποτε όρο του, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί σχετική ανακοίνωση, δημοσίευση και εν γένει πρόσφορη γνωστοποίηση προς το κοινό, κατά τους αναφερόμενους στο παρόν τρόπους. Κάθε τέτοιου είδους ανάκληση ή μεταβολή δεν εφαρμόζεται στα πρόσωπα που συμμετείχαν προ της ως άνω δημοσίευσης / γνωστοποίησης της. Ειδικότερα, ο TV SUPER διατηρεί το δικαίωμα (μονομερώς και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη διακριτική του ευχέρεια) να διακόπτει, αναβάλλει, ακυρώνει, ματαιώνει κλπ. εκάστοτε Διαγωνισμό ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, οποτεδήποτε (ακόμη και μετά την έναρξή του), να μεταβάλλει τα εκάστοτε Έπαθλα, να μεταβάλλει τον αριθμό των Νικητών και να τροποποιεί εν γένει τους παρόντες όρους, οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο, ενημερώνοντας για τις τροποποιήσεις και αλλαγές τους τηλεθεατές/ χρήστες/ Συμμετέχοντες, Νικητές μέσω, κατ’ αρχήν, της εκάστοτε Εκπομπής του TV SUPER (στο πλαίσιο της οποίας θα διεξάγεται εκάστοτε Διαγωνισμός) αλλά και περαιτέρω μέσω της ιστοσελίδας του TV SUPER (www.peloponnisosnews.gr) ιδίως δε το μέρος της ιστοσελίδας που αφορά στους Διαγωνισμούς, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της στην Ιστοσελίδα του TV SUPER (στην ως άνω διεύθυνση) ή/και την ανακοίνωσή της στο πλαίσιο της εκάστοτε Εκπομπής από τον Παρουσιαστή (όποιο από τα δύο κάθε φορά επέρχεται πρώτο) και θα γίνεται ανεπιφύλακτα αποδεκτή από τους επισκέπτες/χρήστες/συμμετέχοντες/Νικητές κατά τα αναφερόμενα στο παρόν.
8.2. Ο TV SUPER και οι MEDIATEL δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά τη διάρκεια σύνδεσης του χρήστη στην υπηρεσία, που είτε οφείλονται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού (ανωτέρα βία), είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού.
8.3. Ο TV SUPER και οι MEDIATEL δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, σε περίπτωση που ο χρήστης για οποιοδήποτε λόγο δεν κάνει σωστή χρήση της υπηρεσίας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους.
8.4. Αν για οποιοδήποτε λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του TV SUPER , όπως ανακοίνωση λάθους ή ημιτελών στοιχείων ή τυχόν χρήση στοιχείων που για όποιους τεχνικούς, τηλεπικοινωνιακούς ή άλλους λόγους δεν ηχογραφήθηκαν από το χρήστη σωστά ή ευήκοα – η αποδελτίωση των στοιχείων των συμμετεχόντων δεν καταστεί εφικτή, τότε ο TV SUPER διατηρεί ρητά και κατά την κρίση του το δικαίωμα να προχωρήσει στον επόμενο σε σειρά ταχύτερο χρήστη.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
9.1 Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς τον TV SUPER, προκειμένου ο τελευταίος να καταχωρήσει τα προσωπικά του δεδομένα σε αρχείο που θα τηρεί, σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997, Ν. 2774/1999 όπως ισχύουν και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα εναντίωσης, τροποποίησης και διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων κατά τις ειδικότερες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, απευθυνόμενοι γι’ αυτό με επιστολή τους προς τον TV SUPER. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό και τη διεξαγωγή του από τον TV SUPER, δι’ αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από τον ίδιο τον TV SUPER, είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει ο TV SUPER, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, για τις ανάγκες του TV SUPER και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού.
9.2 Οι Συμμετέχοντες ήδη με το παρόν συναινούν, όπως, στην περίπτωση που αναδειχθούν Νικητές, τα στοιχεία επικοινωνίας τους γνωστοποιηθούν/παραχωρηθούν από τη MEDIATEL στον TV SUPER, στο πλαίσιο των σκοπών του παρόντος, ιδίως για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας ανακοίνωσης του ονόματός τους (ως Νικητών) με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο επιθυμεί και περαιτέρω απονομής/κάρπωσης από τους Νικητές του Επάθλου. Παράλληλα, η αποδοχή των Επάθλων από τους Νικητές αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον TV SUPER, για χρήση των προσωπικών τους στοιχείων, καθώς και των οποιωνδήποτε αρχείων (λ.χ. ηχητικών, βίντεο), που τυχόν δημιουργηθούν ή σχηματισθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού ή της ανακοίνωσής τους ως νικητών ή παραλαβής των δώρων, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Τα ονόματα των νικητών του διαγωνισμού ανακοινώνονται, κατ’ αρχήν, κατά τη διάρκεια της Εκπομπής, είτε μέσω της εκπομπής (από τον Παρουσιαστή ή αλλιώς), είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου τρόπου επιλέξει ο TV SUPER, οι οποίοι και διατηρούν ρητά, κατά τη διακριτική τους πάντα ευχέρεια, το δικαίωμα να γνωστοποιούν περαιτέρω τους νικητές που κερδίζουν τα έπαθλα, δημοσιεύοντας/ανακοινώνοντας τα ονόματά τους κατά τη κρίση του, του TV SUPER δυνάμενου και να προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί τους τηλεφωνικά, και ζωντανά κατά τη διάρκεια της Εκπομπής. Ο λόγος της δημοσιοποίησης των στοιχείων του εκάστοτε νικητή και κατά περίπτωση, εφόσον αυτό καταστεί κατά περίπτωση, εφικτό, και της ζωντανής τηλεφωνικής σύνδεσης μαζί του, σκοπεύει να διαφυλάσσει το αδιάβλητο του διαγωνισμού έναντι των τρίτων.
9.3 Η εκ μέρους κάθε Συμμετέχοντα συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνιστά τεκμήριο αποδοχής των αναφερόμενων στο παρόντα όρο αλλά και όλων τον όρων του Διαγωνισμού και o TV SUPER διατηρεί ρητά το δικαίωμα μη απόδοσης του επάθλου στον νικητή (και ακύρωσής του ως τέτοιου), εάν αυτός αρνηθεί τα οριζόμενα στον όρο 9.1. ή/και οποιονδήποτε των λοιπών όρων.

10. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ
10.1 Κάθε Συμμετέχων με την κλήση του τηλεφωνικού αριθμού και απόπειρα συμμετοχής ή/ και έγκυρης συμμετοχής του στο διαγωνισμό θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους διεξαγωγής του Διαγωνισμού.
10.2 Απλά αντίγραφα των παρόντων Όρων Διαγωνισμού διατίθενται ελεύθερα στο κοινό, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, από τα γραφεία τ…. συμβολαιογράφου, κ… ………… ……………, οδός ……………, αριθμός ………….., ………… . Επιπλέον οι παρόντες Όροι έχουν δημοσιευθεί/αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του TV SUPER στη διεύθυνση www.peloponnisosnews.gr (στο μέρος/ενότητα αυτής που αφορά στους Διαγωνισμούς), όπου και θα παραμένουν αναρτημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού, στα ίδια δε σημεία θα αναρτώνται και τυχόν τροποποιήσεις αυτών.
10.3 Η συμμετοχή στον εκάστοτε Διαγωνισμό διέπεται πλέον από τους παρόντες Όρους Διαγωνισμού, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων/Νικητών εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των όρων αυτού, των οποίων το πρωτότυπο ευρίσκεται κατατεθειμένο στην Συμβολαιογράφο κα ……….. …………, οδός …………… , αριθμός ………., ………….. , όπου και θα κατατίθεται και κάθε έγγραφη τροποποίηση των Όρων αυτών.

Αθήνα, …. /…. /2014

Προηγούμενο άρθροΕΜΒΟΛΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΙΕΙΑΣ
Επόμενο άρθροΗ πρώτη εντός έδρας νίκη για τον Ποσειδώνα Λουτρακίου