Αρχική Χωρίς κατηγορία «Προίκα» για την επόμενη 5ετία εξασφάλισε ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

«Προίκα» για την επόμενη 5ετία εξασφάλισε ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ είναι πλούσιος και εξασφάλισε “προίκα” για τα επόμενα 5 χρόνια αφού εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του οι οφειλές του Δήμου που ανέρχονται σε 1.510.000 ευρώ προς αυτόν και αφορούν ψηφισμένες επιχορηγήσεις του Δήμου που αναγνωρίζει ότι τις οφείλει και ότι θα δοθούν σταδιακά ανάλογα με την ταμειακή του κατάσταση.
Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν πλέον να εξοφληθούν όλες οι υποχρεώσεις του ΠΡΟΜΗΘΕΑ προς όλους που συνολικά ανέρχονται στις 262.000 ευρώ. Εάν είχαν δοθεί αυτά στην ώρα τους, δεν θα υπήρχε καμία οφειλή προς Φιλαρμονικές, Μουσική Σχολή, προμηθευτές κλπ. και θα είχε φτιαχτεί ένα θέατρο και ένα γήπεδο που είχαν προγραμματιστεί σε προηγούμενους προϋπολογισμούς. Μήπως είναι η ώρα μετά την καταβολή τους να γίνουν πράξη τα έργα από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ?
Τι έχουν να πουν τώρα οι Κασσάνδρες οι οποίες μιλάγανε για δήθεν χρέη του Προμηθέα? Ο Νίκος Λόης τους προσκαλεί και προκαλεί να χύσουν το δηλητήριό τους για να τους γνωρίσει ο κόσμος επιτέλους….

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 11
της 2ας Σεπτεμβρίου 2014
Αριθμός Απόφασης 48
ΘΕΜΑ μοναδικό: «Κατάρτιση Σχεδίου προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου
οικονομικού έτους 2015».
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου (Κολοκοτρώνη 17 – Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρακίου)
σήμερα την 2α του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
και ώρα19:30′, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την υπ’ αριθ.
746/22-08-2014 πρόσκληση του κου Προέδρου ΛΟΗ Νικόλαου, η οποία νόμιμα και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα Διοικητικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 95, 96, 233 και 240 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006, τ.Α’),
περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου να συζητήσει και να
αποφασίσει επί του μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
11(έντεκα) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 7 (επτά), ο κος Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1 .ΛΟΗΣ Νικόλαος – Πρόεδρος, 2. ΔΟΣΧΟΡΗΣ Κων/νος, 3.
ΛΕΚΚΑ Ελισάβετ, 4. ΚΑΤΑΠΟΔΗ Τερψιχόρη, 5. ΚΑΛΛΙΡΗ Κων/να, 6. ΚΑΧΡΟΥ
Μαρία, 7. Λαζαρίδης Ιωάννης ( στη θέση του απουσιάζοντος τακτικού μέλους κ.
Μίχα Χρήστου).
Α π ό ν τ ε ς : 1. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ Μαρία, 2. ΧΑΛΟΥΛΟΥ Κων/να 3. ΛΕΖΟΥ
Σταυρούλα, 4. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Ιωάννης, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
νόμιμα.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της
ημερήσιας διάταξης εξέθεσε τα εξής:
Στην παρ. 5 του άρθρου 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.
3852/2010 ορίζεται ότι «Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι
την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας
και απρόβλεπτης ανάγκης».
Ωστόσο με τις διατάξεις του αρ. 77 του Ν. 4172/2013 τίθενται συγκεκριμένες
προθεσμίες για τις ενέργειες στις οποίες οφείλουν να προβούν τα οριζόμενα όργανα
των δήμων για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού τους, ώστε αυτό να
ενσωματωθεί έγκαιρα (έως την 5η Σεπτεμβρίου) στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων
που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και να υποβληθεί στο οικείο συμβούλιο,
προς ψήφιση.
Σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4270/2014 Κατάρτιση και έγκριση των
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.
Στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μια από
τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού
του Δήμου.
Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 5 του Ν.4172/2013 η Οικονομική Επιτροπή, έως την
5η Σεπτεμβρίου, εξετάζει το προσχέδιο που της παραδίδει η Εκτελεστική Επιτροπή.
Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την ενσωμάτωση του
σχεδίου του προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο
Υπουργείο Εσωτερικών.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 79 του Ν.4172/2013
(Α΄167), αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου
266 και της παρ.1 του άρθρου 268 του Ν.3852/2010(Α΄87) αντίστοιχα, έχει
απεμπλακεί η ψήφιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού από το Πενταετές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης που οφείλει να εκπονεί
ο Δήμος και η Περιφέρεια. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη ψήφιση και εκτέλεση του
προϋπολογισμού έκαστου έτους των Δήμων, είναι η προηγούμενη κατάρτιση του
Τεχνικού Προγράμματος για το έτος αυτό.
Η κατάρτιση του προϋπολογισμού έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ. 29530/25-
07-2014 (ΦΕΚ 2059/29-07-2014 τεύχος Β’) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών &
Εσωτερικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων,
οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β΄ 253)
απόφασης».
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σήμερα ζητήθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών να
απαντήσει εάν θα πρέπει να γραφεί ως έσοδο και έξοδο οι προηγούμενες
επιχορηγήσεις που οφείλει ο Δήμος Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγίων Θεοδώρων
προς το Νομικό Πρόσωπο για τα έτη 2011, 2012, 2013, 2014 – διότι η οικονομική
υπηρεσία υποστήριξης είχε άλλη θέση- οι οποίες ανέρχονται στο ποσόν του #1.510.000,00#ευρώ (ενός
εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα χιλιάδων) ευρώ. Η απάντηση του αρμοδίου υπαλλήλου
του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Υπηρεσία μας ήταν να εγγραφεί οπωσδήποτε
το ποσόν του #1.510.000,00#ευρώ (ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων δέκα χιλιάδων )ευρώ
στον προϋπολογισμό και ως έσοδο στον ΚΑ- 32 και ως έξοδο στον ΚΑ – 85.
Την επιτυχία αυτή, την οποία αφήνουμε ως προίκα για να ζήσει για την επόμενη
πενταετία τουλάχιστον το Νομικό Πρόσωπο προκειμένου να επιτύχει αλλά και να υλοποιήσει
τους σκοπούς του.
Ο Προϋπολογισμός του έτους 2015 αποτελεί για το Νομικό μας πρόσωπο μια
οδυνηρή πραγματικότητα.
Με δεδομένο ότι ο Δήμος ουσιαστικά έχει κλείσει τη στρόφιγγα της επιχορήγησής
μας, αφού για το έτος 2014 έχει δώσει μόνο το ποσό των 100.000,00 ευρώ έναντι των
550.000,00 ευρώ που είναι υποχρεωμένος να μας καταβάλλει βάσει της αποφάσεως
συστάσεώς μας όπως ισχύει τροποποιημένη, είμαστε αναγκασμένοι να βρούμε
τρόπους επιβίωσής μας για την υλοποίηση των σκοπών μας.
Είναι γνωστό στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι καταθέσαμε ενδικοφανή προσφυγή
ενώπιον του κ. Υπουργού Εσωτερικών και του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
για να διεκδικήσουμε νόμιμα το συνολικό ποσό των #1.510.000,00# ευρώ από
οφειλόμενες επιχορηγήσεις των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014.
Για το έτος 2015 θα φανεί από τη νέα Δημοτική Αρχή τι ακριβώς θέλει να πράξει με
το Νομικό μας πρόσωπο και τους σκοπούς του.
Είναι όμως ζοφερή η εικόνα του να μην έχει εμφανιστεί η νέα Δημοτική Αρχή για να
σχεδιάσει μαζί μας τον νέο προϋπολογισμό.
Εμείς για μία ακόμη φορά πρέπει και πράξαμε το καθήκον μας.
Η αξία της Δημοκρατίας, ο σεβασμός του ανθρώπου, η ποικιλότητα των πολιτισμικών
ομάδων, χρωμάτων και των διαφόρων κοινοτήτων εθνών, κρατών, αποτελούν για
εμάς την πυξίδα για να ‘κτίσουμε’ έναν αληθινό κόσμο με συνταξιδιώτες όλους τους
ανθρώπους.
Η μετάδοση των αξιών του Ελληνικού πολιτισμού και η αντιμετώπιση της ρύπανσης
του πλανήτη πρέπει να αποτελέσουν-όπως μέχρι τώρα αποτελούσαν- την πυξίδα της
πολιτικής μας.
Τα “Υδροφόρεια” πρέπει να κατοχυρωθούν πνευματικά από την ΟΥΝΕΣΚΟ και να
γίνονται μόνιμες εορτές νερού σε Λουτράκι και Ίσθμια για να αναβιώσουν τα ΙΣΘΜΙΑ
ως παγκόσμιοι αγώνες μουσικής, ποίησης, θεάτρου.
Ο Αθλητισμός θα πρέπει να γίνει όχημα συνεργασίας σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η φιλαρμονική και η μουσική σχολή πρέπει να έχουν τις δυνατότητες να δίνουν
μουσική παιδεία και όχι μόνον στους φοιτητές των τμημάτων αυτών.
Εύχομαι να πάρουμε τις συμβάσεις έργου για να ξαναλειτουργήσουμε τα τμήματα
των παραδοσιακών και ευρωπαϊκών χορών, της ζωγραφικής κ.λ.π.
Το ελληνορωσικό φεστιβάλ πρέπει να συνεχιστεί και να ενδυναμώσουμε τη σχέση
μας και με την Κύπρο (Μητροπολίτη Ταμασσού και ορεινής Κύπρου) για να
προωθήσουμε τις αξίες του Ελληνισμού.
Ακολούθως εισηγήθηκε την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού εσόδων –
εξόδων οικονομικού έτους 2015 του Νομικού Προσώπου, όπως συντάχθηκε κατά
κεφάλαιο, κωδικό αριθμό και στο σύνολό του, για να επιζήσει ο Προμηθέας , γιατί
είναι ότι πιο όμορφο έχει να δώσει στους δημότες και όχι μόνον, ο Δήμος μας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπ’ όψη του τα ανωτέρω, μετά από λεπτομερή
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α
Εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ –
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ‘ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ’» ως ακολούθως :
Σχέδιο Προϋπολογισμού 2015

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 48/2015.

Προηγούμενο άρθροΜήνυμα του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ Νίκου Ταγαρά για τη νέα σχολική χρονιά
Επόμενο άρθροΑγιασμός στην Αντιπεριφέρεια Κορινθίας την Δευτέρα