Αρχική Ν. Κορινθίας Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Κορινθίων(video)

Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων οφειλών στον Δήμο Κορινθίων(video)

Η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ σε εφαρμογή του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-04-2014 τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθμιση του συνόλου των βεβαιωμένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου (14-04-2014)
Η ρύθμιση αφορά οφειλές από:
 ΤΕΛΗ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ,
 ΤΕΛΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ,
 ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΦΟΡΩΝ , ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Διαφήμιση, Νεκροταφεία
Ύδρευση, Λαϊκές Αγορές, Τέλη Λατομικών Προϊόντων ,κ.τ.λ )
 ΠΡΟΣΤΙΜΑ KΩΔΙΚΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
 Εξαιρούνται από την ρύθμιση μόνον τα πρόστιμα αυθαίρετων κατασκευών βεβαιωμένα η μη Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους δήμους δύνανται να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:
Α. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31-12-2009 υπάγονται στις ρυθμίσεις των σχετικών διατάξεων του Ν. 3801/2009.
Η εξόφληση με ρύθμιση προβλέπει την καταβολή των χρεών σε δόσεις, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. O αριθμός των μηνιαίων δόσεων, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24), καθεμία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν πενήντα (150) €. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού της οφειλής, εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση δέκα τοις εκατό (10%).
 ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΕΛΟΥΣ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ 31/12/1997 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 24 ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑ 60% ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
 ΟΦΕΙΛΕΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΩΣ 31-12-2009 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 70% (ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ) ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ.
Β. Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 01-01-2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως:
α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων
γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων.
Προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν δύναται να είναι μικρότερη των 100 ευρώ. Τα μισθώματα συμπεριλαμβάνονται με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες. Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση λήγει 14 / 08 / 2014. Η καθυστέρηση καταβολής μιας (1) δόσης της ρύθμισης πέραν της μιας φοράς , έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης και την υποχρέωση του οφειλέτη προς καταβολή του υπόλοιπου ποσού, όπως είχε αρχικά βεβαιωθεί. Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή Αιτήσεων:
α) στα γραφεία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου, Κολιάτσου 32, 1ος όροφος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες Δευτέρα έως Παρασκευή – 08:00 π.μ. – 14:00 μ.μ.
β) στα τηλέφωνα 27413 / 61010 – 61072 (εσωτ.134, 164)
γ)στα τηλέφωνα των κατά τόπους γραφείων δημοτικών ενοτήτων
Δ.Ε ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ τηλ:2741360115
Δ.Ε ΑΣΣΟΥ ΛΕΧΑΙΟΥ τηλ:2741360015
Δ.Ε ΤΕΝΕΑΣ τηλ:2741362013
Δ.Ε.ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ τηλ:2741362220

Προηγούμενο άρθροΓεγονός και φέτος το Φεστιβάλ Ναυπλίου
Επόμενο άρθροΤίμησαν Ανδριανό-Κωστούρο και Μπόλλα για την προσφορά τους στην διοργάνωση του wabba στο Ναύπλιο