Αρχική Χωρίς κατηγορία Οι ανοιχτές χωματερές παραμένουν “πληγή” για την Ελλάδα

Οι ανοιχτές χωματερές παραμένουν “πληγή” για την Ελλάδα

Σε αρνητική εξέλιξη ευρίσκεται η καταδίκη της χώρας μας για το θέμα της διαχείρισης στερεών αποβλήτων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διεξήχθη σήμερα η επ’ ακροατηρίου συζήτηση στην υπόθεση C-378/13, Επιτροπή κατά της Ελλάδας:
H οδηγία 75/442 περί των στερεών αποβλήτων προβλέπει ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι τα στερεά απόβλητα θα διατίθενται ή αξιοποιούνται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον. Επιβάλλει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα προκειμένου κάθε κάτοχος αποβλήτων να τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που διεξάγει τις εργασίες ή να εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας. Τέλος, προβλέπει ότι κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που διεξάγει εργασίες διαθέσεως αποβλήτων πρέπει να διαθέτει άδεια της αρμόδιας αρχής που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.
Η Επιτροπή, αφού έλαβε πολλές καταγγελίες, ερωτήσεις και εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ύπαρξη παρανόμων και μη ελεγχομένων χώρων ταφής αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και τη μη τήρηση της οδηγίας, κίνησε το 2003 την διαδικασία κατά παραβάσεως (άρθρο 226 ΕΚ).Με την απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2005 (υπόθεση C-502/03) το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα διότι παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ.
Διαπιστώνοντας ότι εξακολουθεί να υπάρχει δομικό πρόβλημα τόσο από τον αριθμό μη ελεγχόμενων χώρων ταφής αποβλήτων όσο και από την μη ύπαρξη επαρκούς αριθμού κατάλληλων χώρων διάθεσης αποβλήτων η Επιτροπή κατέθεσε, στις 2 Ιουλίου 2013, τη δεύτερη προσφυγή (άρθρο 260 ΣΛΕΕ) και ζητεί από το ΔΕΕ:

• Να καταβληθεί στην Επιτροπή μια προτεινόμενη χρηματική ποινή ύψους 71.193,60 ευρώ ανά μέρα καθυστέρησης στην εκτέλεση της απόφασης που εκδόθηκε στην υπόθεση C-502/03 από την ημέρα που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση μέχρι την ημέρα που θα εκτελεστεί η απόφαση που εκδόθηκε στην υπόθεση C-502/03.

• Να καταβληθεί στην Επιτροπή το ημερήσιο κατ’ αποκοπήν ποσό των 7.786,80 ευρώ ανά ημέρα από την ημέρα έκδοσης της απόφασης στην υπόθεση C-502/03 έως την ημερομηνία που θα εκδοθεί η απόφαση στην παρούσα υπόθεση ή την ημερομηνία εκτέλεσης της απόφασης C-502/03 εάν επέλθει νωρίτερα.

Στην υπόθεση αυτή το Δικαστήριο συνεδριάζει ως τμήμα μείζονος συνθέσεως (15 δικαστές). Αυτό συντελείται όταν το ζητήσει κράτος μέλος ή όργανο που είναι διάδικος, καθώς και όταν η υπόθεση είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη ή σημαντική.
Ο γενικός εισαγγελέας θα αναπτύξει τις προτάσεις του στις 4 Σεπτεμβρίου 2014.Δυστυχώς η χώρα μας είναι για μία ακόμη φορά έκθετη στα Ευρωπαϊκά όργανα και ατυχώς – συμβολικά, αυτά διαδραματίζονται λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, της 5ης Ιουνίου…

Λάμπρος Μπούκλης

Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου