Αρχική Ν. Αργολίδος Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας μελιού έτους 2014

Πρόγραμμα βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας μελιού έτους 2014

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής πληροφορεί ότι :
Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή των μελισσοκόμων στις δράσεις 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» για το έτος 2014 . Οι μελισσοκόμοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις παραπάνω δράσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου μέχρι 27 Ιουνίου 2014.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.1 «Αντικατάσταση κυψελών» έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης, εφόσον:
• είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ (θεωρημένου) και
• δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή / και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
έχουν οι «επαγγελματίες αγρότες», και οι συνταξιούχοι ΟΓΑ, εφόσον:
• είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον εκατόν πενήντα (150) παραγωγικών μελισσοσμηνών
• είναι κάτοχοι θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου και
• δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή / και Ε3 της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Η αίτηση-δήλωση είναι κοινή για τις δύο δράσεις και υποβάλλεται
α) αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,
β) δια αντιπροσώπου, με την προσκόμιση σχετικής εξουσιοδότησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από δημόσια αρχή,
γ) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή.
Οι αιτήσεις συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου μελισσοκομικού βιβλιαρίου
2. φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε1 της πιο πρόσφατης φορολογικής δήλωσης,
3. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας όπου είναι δικαιούχοι,
4. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που διατίθεται μαζί με το έντυπο της αίτησης
Στην περίπτωση που η αίτηση αφορά στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», υποβάλλονται επιπλέον:
• φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ, από όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία του δικαιούχου, καθώς και της σελίδας θεώρησης, από όπου θα προκύπτει ότι το βιβλιάριο αυτό είναι σε ισχύ
• φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του ΦΙΧ, εφόσον αυτό χρησιμοποιηθεί για την μεταφορά των μετακινούμενων κυψελών.
Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης
• για τα τιμολόγια αγοράς των κυψελών είναι η 27η Ιουνίου
• για τα δελτία αποστολής & τις φορτωτικές η 30η Ιουνίου 2014.
Τα τιμολόγια αγοράς των κυψελών κατατίθενται μαζί με την αίτηση.
Αιτήσεις υποβληθείσες εκτός της προβλεπόμενης περιόδου υποβολής των αιτήσεων δεν γίνονται δεκτές.
Περισσότερες πληροφορίες:
• στο Κέντρο Μελισσοκομίας Πελοποννήσου τηλ. 2710 243352 κ. Τσιάμπας
Ταχ. Διεύθυνση : Βασιλείου Δεκάζου 5
22100 Τρίπολη

• Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής: κ. Γηραιώτου τηλ. 27523 60275

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Δήμου