Αρχική Χωρίς κατηγορία Αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς της Κορίνθου απο τις 2 Ιουνίου

Αιτήσεις στους παιδικούς σταθμούς της Κορίνθου απο τις 2 Ιουνίου

Σας γνωρίζουμε ότι οι αιτήσεις για την επανεγγραφή και την εγγραφή των βρεφών και νηπίων , για το σχ. Έτος 2014 – 2015 , γίνονται από 2 Ιουνίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014.
Καλούνται οι γονείς να παραλάβουν έντυπα αιτήσεων που υπάρχουν σε κάθε παιδικό σταθμό και στο Γραφείο της Δ/νσης του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων.
Οι αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον παιδικό σταθμό, στον οποίο οι γονείς ενδιαφέρονται να εγγράψουν το παιδί τους .
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή – επανεγγραφή των βρεφών και νηπίων :
Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από Δημόσιο Φορέα μπορούν να κατατεθούν και σε απλές φωτοτυπίες (Ν. 4250/2014). Τα λοιπά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή σε περίπτωση ξενόγλωσσων δικαιολογητικών απαιτείται φωτοαντίγραφο μετάφρασής τους .

1) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (πρόσφατο ) και Πιστοποιητικό Γέννησης τέκνου.
2) Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου της μητέρας και Άδεια Διαμονής σε ισχύ εάν η μητέρα είναι αλλοδαπή από τρίτες χώρες.
3) Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας Νηπίου, το οποίο χορηγείται από τη Διοίκηση του Ν.Π. και συμπληρώνεται από τον Παιδίατρο.
4) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού, για το οικονομικό έτος 2013 (αφορά τα εισοδήματα οικ. έτους 2012).
5) Εάν η μητέρα είναι μισθωτή: Βεβαίωση εργοδότη, από την οποία να προκύπτει η συνέχιση της απασχόλησης, καθώς και το είδος απασχόλησης (πλήρης ή μερική απασχόληση, αορίστου ή ορισμένου χρόνου) στη θέση εξαρτημένης εργασίας που η ενδιαφερόμενη κατέχει, και αντίγραφο μηχανογραφημένων ενσήμων του δευτέρου ή τουλάχιστον του πρώτου τριμήνου του 2014 ή σχετική βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψής της ή αντίγραφο σύμβασης με τον εργοδότη.
6) Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη εκτός πρωτογενή τομέα: Αντίγραφο της Δήλωσης Ενάρξεως Επιτηδεύματος στην Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι έχουν καταβληθεί εισφορές, και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.
7) Εάν η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη στον πρωτογενή τομέα: Βεβαίωση ασφαλίσεως από τον Ο.Γ.Α., ή Βεβαίωση από τον Ο.Γ.Α ότι έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές .
8) Εάν η μητέρα είναι άνεργη ή εργάζεται χωρίς να είναι εγγεγραμένη σε μητρώα ασφαλιστικού φορέα:
Αντίγραφο Δελτίου Ανεργίας σε ισχύ, έως την 15/06, και αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ.
9) Εάν η μητέρα λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένει άνεργη:
Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
10) Εάν ο σύζυγος είναι μακροχρόνια άνεργος: βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι άνεργος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
11) Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο και στην οποία θα αναφέρονται τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα παραλαμβάνουν το παιδί από τον Παιδικό Σταθμό καθώς και την ώρα αναχώρησης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ*

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο σύζυγος
1. με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
2. με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω για το σύζυγό της: Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα τελεί σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση) .

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι διαζευγμένη: Αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι ανάδοχη μητέρα: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου

Σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη μητέρα είναι χήρα: Ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ,Σ,

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ