Αρχική Ν. Αργολίδος Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Επ. Ο. Τρίπολης – ΒΙ.ΠΕ. – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου...

Απαγόρευση κυκλοφορίας στην Επ. Ο. Τρίπολης – ΒΙ.ΠΕ. – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου λόγω τεχνικών έργων

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εκτέλεσης τεχνικών εργασιών ανακοίνωσε η Αστυνομική Διεύθυνση Αρκαδίας για την Επ. Ο. Τρίπολης – ΒΙ.ΠΕ. – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1. Έχοντας υπόψη:
– Το υπ. αριθ. 37207/2711 από 13-5-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αρκαδίας, με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι, απαιτείται διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων σε τμήμα της Επ. Ο. Τρίπολης – ΒΙ. ΠΕ. – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου [από τη διασταύρωση Αγίου Βασιλείου μέχρι τη διασταύρωση Ζευγολατειού], λόγω εκτέλεσης εργασιών τεχνικών έργων
– Το υπ΄ αριθ. 2517/1/309-α από 14-5-2014 έγγραφο του Τ. Τ. Τρίπολης (θετική εισήγηση)
– Την ανάγκη απαγόρευσης της κυκλοφορίας οχημάτων στην εν λόγω οδό, για το διαλαμβανόμενο στο θέμα χρονικό διάστημα, προς πρόληψη τυχόν ατυχημάτων από τους χρησιμοποιούντες την οδό και εργαζόμενους στο οικείο έργο.

2. Ι δ ό ν τ ε ς
και τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1,2 του Ν. 2696/1999 ( ΦΕΚ 57 τ. Α΄) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπου αναφέρεται ότι οι Αστυνομικές Διευθύνσεις μπορούν να παίρνουν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας προσωρινά, όταν αυτό επιβάλλεται από ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας ή σε έκτακτες περιπτώσεις για την αντιμετώπιση προσωρινών καταστάσεων.
– Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α΄και β΄του Ν. 2800/2000 (Α-41)
– Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Α-58) «Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσια-κές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε τμήμα της Επ. Ο. Τρίπολης – ΒΙ.ΠΕ. – Ζευγολατιού – Νεοχωρίου, και ειδικότερα από τη συμβολή της παραπάνω Επ.Ο. με την οδό που οδηγεί στην Τ. Κ. Αγίου Βασιλείου (διασταύρωση), μέχρι τη συμβολή της παραπάνω Επ.Ο. με την οδό που οδηγεί στην Τ. Κ. Ζευγολατιού(διασταύρωση)], προκειμένου εκτελεστούν εργασίες τεχνικών έργων.
 Η παραπάνω διακοπή κυκλοφορίας ισχύει από πρωινές ώρες της 14-5-2014, μέχρι την 14-6-2014
 Η κυκλοφορία των οχημάτων προς και από Νεοχώρι – Ζευγολατιό, θα γίνεται από την Ε.Ο. Τρίπολης-Άργους (και ύστερα κατεύθυνση προς Νεοχώριο) και την Δημοτική Οδό Τρίπολης-Πελάγους-Αγίου Βασιλείου.

3. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις :
– Ο ανάδοχος εκτέλεσης του έργου « κ. ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ Φώτιος του Νικολάου» υποχρεούται καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να τοποθετεί και συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)
– Επίσης η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του έργου, να διαθέτει προσωπικό για την ενημέρωση των οδηγών και από τις δύο πλευρές του σημείου της διακοπής κυκλοφορίας, σε ικανή απόσταση, προς πρόληψη ατυχημάτων.

4. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρού-νται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/1999 ΦΕΚ 57- Α’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Προηγούμενο άρθροΓιάννης Μανώλης – Κεντρικό Δελτίο 13-5-2014
Επόμενο άρθροΚεντρικό Δελτίο Παναγιώτης Ψηλογιαννόπουλος 14-5-14