Αρχική Χωρίς κατηγορία 4 Βουλευτές καταγγέλλουν: «Παραχάραξη εγγράφων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

4 Βουλευτές καταγγέλλουν: «Παραχάραξη εγγράφων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Ε­ρώ­τη­ση κα­τέ­θε­σαν οι βου­λευ­τές του ΣΥΡΙΖΑ Θα­νά­σης Πε­τρά­κος, Κων­σταν­τί­νος Ζα­χα­ριάς, Δη­μή­τρης Κο­δέ­λας και η Ζω­ή Κων­σταν­το­πού­λου με την ο­ποί­α ρω­τούν τους συ­ναρ­μό­διους υ­πουρ­γούς Υ­πουρ­γούς Ε­σω­τε­ρι­κών και Πε­ρι­βάλ­λον­τος, Ε­νέρ­γειας & Κλι­μα­τι­κής Αλ­λα­γής για τυ­χόν πα­ρα­χά­ρα­ξη εγ­γρά­φων στην Πε­ρι­φέ­ρεια Πε­λο­πον­νή­σου, για την ΜΠΕ του έρ­γου της Ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη Δι­α­χεί­ρι­ση Α­πορ­ριμ­μά­των Πε­ρι­φέ­ρειας Πε­λο­πον­νή­σου.

Ε­πί­σης, ζη­τούν να κα­τα­τε­θεί η ε­σω­τε­ρι­κή αλ­λη­λο­γρα­φί­α των υ­πη­ρε­σι­ών με τον Πε­ρι­φε­ρειά­ρχη Πε­λο­πον­νή­σου.

Μείζον θέμα πολιτικής και ηθικής τάξης δημιουργείται για τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και την Περιφερειακή Αρχή από το γεγονός της απόκρυψης στοιχείων από το Περιφερειακό Συμβούλιο και από την ενδεχόμενη παραποίηση/νόθευση εγγράφου. Συγκεκριμένα στην έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβούλιου Πελοποννήσου την Παρασκευή 24/01/2014 με Θέμα «Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντολογικών Επιπτώσεων του Έργου Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» παρουσιάστηκε διαφορετική εισήγηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» από εκείνη που εκπονήθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου και φέρει τις υπογραφές των συντακτών.
Το γεγονός έχει καταγγελθεί στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στις 08/4/2014 από τους Περιφερειακούς Συμβούλους της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου κκ. Νικόλαο Γόντικα και Ευάγγελο Γούργαρη. Ειδικότερα, υφίστανται δυο εισηγήσεις ΜΠΕ για το ίδιο έργο με την ίδια ημερομηνία, 17/01/2014. Η εκτενής εισήγηση (10 σελίδες) έχει μονογραφές σε κάθε σελίδα και υπογράφεται στο τέλος από τους συντάξαντες. Η περικομμένη (6 σελίδες), η οποία κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για έγκριση, φέρει δακτυλογραφημένα τα ονόματα χωρίς τις υπογραφές τους.
Από την περικομμένη εισήγηση έχουν παραλειφθεί σημαντικά τμήματα που αφορούν αρνητικά στοιχεία ως προς τη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων από περιβαλλοντικής άποψης (γη υψηλής παραγωγικότητας, ύπαρξη ρηγμάτων, διέλευση ρεμάτων σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων κ.α.) καθώς και πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης (λόγω μεγάλης απόστασης μεταφοράς των απορριμμάτων, τροποποίηση του δικτύου μεταφοράς των απορριμμάτων κ.α.). Επίσης παραλείπεται αναφορά ότι το εργοστάσιο και ο χώρος ταφής στην Καλλιρόη είναι πάνω σε σεισμογενές ρήγμα. Ότι οι εναλλακτικές θέσεις που προτάθηκαν ήταν απορριπτέες εξ αρχής και τέθηκαν για να καλύψουν τυπικά την ανάγκη εναλλακτικών προτάσεων. Αλλά και ότι η επιλογή της Τρίπολης ως κέντρου βάρους παραγωγής απορριμμάτων, αρά και η Παλαιόχουνη για τις εγκαταστάσεις της 1ης Ενότητας (δηλαδή των νομών Κορινθίας, Αργολίδας και των επαρχιών Κυνουρίας και Μαντινείας), είναι εντελώς λανθασμένη θεώρηση κ.α.

Επειδή υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά για το πώς προέκυψε το δεύτερο περικομμμένο κείμενο, ποιος είναι ο πραγματικός συντάκτης του και επισπεύδων την περικοπή και ποιος φέρει την ευθύνη επί της ουσίας για την σύνταξή του,
Επειδή ο Περιφερειάρχης και η Περιφερειακή Αρχή της Πελοποννήσου δεν είναι πάνω από τον νόμο.

1. Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:
1. Θα ζητήσουν από το Υπουργείο Εσωτερικών, τον Περιφερειάρχη και την Περιφερειακή Αρχή Πελοποννήσου εξηγήσεις για το πώς προέκυψε το δεύτερο περικομμένο κείμενο και γιατί απεκρύβη από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου το πρώτο υπογεγραμμένο κείμενο;
2. Θα ελέγξουν το Υπουργείο Εσωτερικών για το ενδεχόμενο πλαστογραφίας ή νόθευσης εγγράφου, με προφανή στόχο την παραπλάνηση του Περιφερειακού Συμβουλίου και την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων; Θα ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σε πειθαρχικό, ποινικό, διοικητικό και αστικό επίπεδο;
3. Επειδή υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο πλαστογραφίας ή νόθευσης και, πάντως, ακυρότητας εγγράφου το οποίο αποτελεί ουσιώδες στοιχείο για την έγκριση ή απόρριψη της ΜΠΕ, το ΥΠΕΚΑ θα αναστείλει την έγκριση ΜΠΕ του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» τουλάχιστον μέχρι την διερεύνηση και πλήρη διαλεύκανση του θέματος;

2. Αίτηση κατάθεσης εγγράφων
1. Επίσης ζητούμε να κατατεθούν η εσωτερική αλληλογραφία των υπηρεσιών με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές
Πετράκος Αθανάσιος

Ζαχαριάς Κωνσταντίνος

Κοδέλας Δημήτριος

Κωνσταντοπούλου Ζωή

Προηγούμενο άρθροΑλλάζει χέρια το καζίνο Λουτρακίου
Επόμενο άρθροΗ Αρχαία Κόρινθος “ψήφιζει” Αλέξανδρο Πνευματικό