Αρχική Χωρίς κατηγορία Τρίπολη:Ανανέωση μελών στην Επιτροπή Διαβούλευσης απο το Δήμο

Τρίπολη:Ανανέωση μελών στην Επιτροπή Διαβούλευσης απο το Δήμο

Σε εφαρμογή του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ο Δήμος Τρίπολης καλεί τους φορείς της τοπικής κοινωνίας, όπως:

α) τοπικούς εμπορικούς και επαγγελματικούς συλλόγους και οργανώσεις
β) επιστημονικούς συλλόγους και φορείς
γ) τοπικές οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών
δ) εργαζόμενους στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) ενώσεις και συλλόγους γονέων
στ) αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και φορείς
ζ) εθελοντικές οργανώσεις και κινήσεις πολιτών
η) άλλες οργανώσεις και φορείς της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων νέων και
ι) δημότες.

να ορίσουν εκπροσώπους για την ανανέωση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Τρίπολης.
Η διάρκεια της θητείας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόμιση έτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μελών της, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Στη Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο αντιδήμαρχος που ορίζει ο δήμαρχος με απόφασή του. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και εκπρόσωποι αρμόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών οργανώσεων πολιτικών κομμάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο.

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης:
 Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
 Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
 Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
 Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.

 Οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται να δηλώσουν εγγράφως τη βούλησή τους να συμμετέχουν στο θεσμό της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Τρίπολης (Υπ’όψιν Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου) έως την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014.
 Όλες οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα σύντομα στοιχεία βιογραφικού, καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail).